VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2868, contains 2868
id = 2868, parent = 0, thread = 2868, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2006/09/07 (1157629471) ,
subject = Tôi nhầm, hits = 414, karma = 0+-1-,
Không phải vậy. Thực ra là tôi nhầm.