VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2866, contains 2866, 2901, 3294, 3295
id = 2866, parent = 0, thread = 2866, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.130, time = 2006/09/05 (1157452142) ,
subject = không thể nạp hình GIF vào tex file, hits = 1026, karma = 0+-1-,
URL: LINK_HERE
Radhakrishnan CV:
20 Dec 2002 20:24:50 +0530

> Hello How to put a gif graphics file in latex ?

RTFM is the right answer, many times, this has been discussed in this list.

TeX from teTeX and TeXLive supports only encapsulated postscript file format and pdfTeX supports png, jpg, pdf, mps file formats. It largely depends on the distribution of TeX you use. I don't think you can include gif graphic in the TeX distribution normally used except VTeX which I guess supports gif file format. Therefore, the easier way will be to convert gif files into eps format and then include them with the usual command of
\includegraphics[options]{filename}
 
id = 2901, parent = 2866, thread = 2866, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.228.211, time = 2006/09/16 (1158391788) ,
subject = gói movie15, hits = 0, karma = 0+0-,
woh, sáng nay tình cờ biết gói movie15 dùng để nạp hình động, phim ảnh, âm thanh, đối tượng 3d vào tài liệu (PDF mần với pdflatex ).

Đó là gói movie15: http://ctan.org/tex-archive/macros/late … b/movie15/

Phải nói một câu (theo ngôn ngữ của Long Già ) là... TeX quá rừng rú...

PS: gói này dùng với powerdot bị trục trặc, vì powerdot phải đi theo con đường dvi/ps/pdf Đang chờ powerdot maintainer fix!

PS: các filetype hỗ trợ bởi gói movie15:
aif, aifc, aiff ; au, snd ; avi ; gif ; mid, rmi ; mov, qt ; ; mp3, m3u ; mp4 ; mpeg, mpg ; ra, ram, rm ; smil ; swf ; u3d ; wav ; wmv

TODO: wiki:movie15
 
id = 3294, parent = 2901, thread = 2866, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 222.254.134.170, time = 2007/03/05 (1173113857) ,
subject = Re:gói movie15, hits = 0, karma = 0+0-,
Xuất theo đường PD->DVI->PDF bằng cách nào vậy! (mình dùng TNC)
 
id = 3295, parent = 3294, thread = 2866, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.249, time = 2007/03/06 (1173114173) ,
subject = Re:gói movie15, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn để ý đến thanh công cụ của TXC:
http://sarovar.viettug.org/img/txc/toolbar1.jpg

Hãy chọn kiểu biên dịch thích hợp. Nếu chưa có, hãy vào hai menu con của Menu Build để thay đổi!