VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2851, contains 2851, 2853
id = 2851, parent = 0, thread = 2851, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2006/09/01 (1157109637) ,
subject = \\text và \\mbox, hits = 864, karma = 0+0-,
Tôi đã gặp trường hợp dùng \mbox được, còn dùng \text thì không. Tại sao?
 
id = 2853, parent = 2851, thread = 2851, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.40, time = 2006/09/01 (1157118426) ,
subject = Re:\\text và \\mbox, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể cho biết chi tiết không? Dùng không được "như thếo nào?" (latex báo lỗi ra sao).

Lệnh \text cung cấp bởi gói amsmath. Do đó, bạn phải dùng gói này mới có \text. Còn \mbox là lệnh chuẩn của LaTeX. \text được khuyến cáo dùng thay cho \mbox...