VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2844, contains 2844, 2846, 2849, 2850
id = 2844, parent = 0, thread = 2844, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kelieulinh211, ip = 203.160.1.52, time = 2006/08/31 (1157024633) ,
subject = Cho em hỏi chút, hits = 1046, karma = 0+0-,
Mình mới làm quen với PCTex nên có rất nhiều thắc mắc về nó.
Một trong những cái đó là về chữ "Ư" .Nó luôn hiển thị dạng chữ hoa nên trông rất xấu.Ai đó có thể chỉ cho mình cách sửa trong bảng mã TCVN không??????????????
 
id = 2846, parent = 2844, thread = 2844, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.17, time = 2006/08/31 (1157033420) ,
subject = Re:Cho em hỏi chút, hits = 0, karma = 0+0-,
luôn hiển thị dạng chữ hoa
- trong màn hình hiển thị mã nguồn của pctex, hay
- trong kết quả sau khi biên dịch ?

bạn có thể cho biết bạn dùng tiếng việt trong tex thế nào, có phải như sau không?
\usepackage{vnfonts}
 
id = 2849, parent = 2846, thread = 2844, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kelieulinh211, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/01 (1157101490) ,
subject = Re:Cho em hỏi chút, hits = 0, karma = 0+0-,
em dùng \usepackage[tcvn]{vietnam}
Cái chữ Ư nó luôn hiện như thế trong kết quả sau khi biên dịch
nhìn tức mắt lắm
 
id = 2850, parent = 2849, thread = 2844, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.40, time = 2006/09/01 (1157104039) ,
subject = Re:Cho em hỏi chút, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu vậy hẳn bạn dùng hỗ trợ do texer chỉnh từ gói gốc wiki:vntex. Việc chuyển đổi này có thể có trục trặc???

Bạn có chắc rằng trên màn hình hiển thị của pctex vẫn có chữ ư thường?

Một cách hơi chuối là bạn dùng trực tiếp lệnh tạo chữ ư thường: \uhorn