VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2834, contains 2834, 2836
id = 2834, parent = 0, thread = 2834, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.23, time = 2006/08/27 (1156668355) ,
subject = SciWriter, wysiwyg editor, hits = 965, karma = 0+0-,
Bà con ai thử cái này chưa?

LINK_HERE

http://www.soft4science.com/pics/SciWriter_20_Screenshot.gif
 
id = 2836, parent = 2834, thread = 2834, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/27 (1156678366) ,
subject = Re:SciWriter, wysiwyg editor, hits = 0, karma = 0+0-,
Mất công bẻ khoá chơi luôn hàng xịn thôi bác, cái này không có free. Mà nó bản chất là XML, không phải Latex bác ơi