VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2826, contains 2826
id = 2826, parent = 0, thread = 2826, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.229, time = 2006/08/24 (1156423259) ,
subject = Thầy Trương Văn Chú, hits = 1329, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Thầy Trương Văn Chú

Quá hay. Thật khâm phục niềm đam mê TeX của thầy Chú.