VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 282, contains 282, 284, 286, 292, 294, 295, 296, 297, 298
id = 282, parent = 0, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.250, time = 2005/10/31 (1130745204) ,
subject = Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 1863, karma = 0+0-,
Nhờ bác cập nhật lại mấy tài liệu này giúp em hai cái tài liệu này, bác Quý đã góp ý nên em đã chỉnh sửa lại:

Tài liệu 1:

http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=3JW3 … Q93HQJVNHK


Tài liệu 2:

http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=0550 … YXRCOMSLJJ

Cảm ơn bác nhiều nhiều nhé
 
id = 284, parent = 282, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.223, time = 2005/10/31 (1130757235) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng. Trễ nhất là tối mai!
 
id = 286, parent = 284, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.104.252, time = 2005/10/31 (1130761862) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Sao cũng được mà bác, khi nào rỗi bác cập nhật giúp em cũng được mà, cảm ơn bác
 
id = 292, parent = 286, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.223, time = 2005/11/01 (1130783875) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
http://viettug.org/migration/#/download.php/816/thesis-vi-1.1.zip
Related topics: LINK_HERE
 
id = 294, parent = 292, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.205, time = 2005/11/01 (1130836632) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hoangoclan,

Mình có xem qua thesis của bạn.

Trong trang 64 của thesis_screen.pdf, bạn có sự nhầm lẫn về tập hợp rồi.
cardinality: có nghĩa là bản số hay lực lượng của một tập hợp (nôm na là số đối tượng trong tập hợp), chớ không phải là phần tử của một tập hợp.
Vì vậy
\glossary{tên = phần tử của tập hợp, mô tả= số đối tương trong một tập hợp}
bạn sửa lại
\glossary{tên = lực lượng của tập hợp, mô tả= số đối tương trong một tập hợp}
 
id = 295, parent = 294, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.52, time = 2005/11/01 (1130844132) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác đã góp ý, em sẽ sửa lại:

tại em tra theo từ điển này:

In mathematics, the cardinality of a set is a measure of the "number of elements of the set". There are two approaches to cardinality – one which compares sets directly using bijections, injections, and surjections, and another which uses cardinal numbers.

có phải cardinal number và cardinality có cùng nghĩa không bác?

In formal set theory, a cardinal number (also called "the cardinality") is a type of number defined in such a way that any method of counting sets using it gives the same result. (This is not true for the ordinal numbers.) In fact, the cardinal numbers are obtained by collecting all ordinal numbers which are obtainable by counting a given set. A set has (aleph-0) members if it can be put into a one-to-one correspondence with the finite ordinal numbers. The cardinality of a set is also frequently referred to as the "power" of a set (Moore 1982, Dauben 1990, Suppes 1972).
 
id = 296, parent = 295, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.52, time = 2005/11/01 (1130844290) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Em nghĩ theo ý bác hhp thì cardinality:= ``số phần tử trong tập hợp'' đúng không ạ
 
id = 297, parent = 296, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.172, time = 2005/11/01 (1130845298) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng như vậy hoangoclan, vì nó là lực lượng của tập hợp mà. Nếu tập hợp hữu hạn, thì lực llượng (bản số) chính là số các phần tử của nó.
Ví dụ A={a,b,c}, thì cardinality A là 3.
 
id = 298, parent = 297, thread = 282, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.105, time = 2005/11/02 (1130869752) ,
subject = Re:Gửi Bác Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
Phải mần mộc góc riêng để bàn chuyện toán học nhỉ