VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 279, contains 279
id = 279, parent = 0, thread = 279, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.1, time = 2005/10/30 (1130688246) ,
subject = mytex: được tải về sao nhiều quá, hits = 674, karma = 0+0-,
Tài liệu mytex.pdf có ở:

LINK_HERE=435

không hiểu sao số lần tải về lớn và liên tục tăng như vậy? Bác nào chơi kỳ quá, để wget tự động hay sao

Đây là tài liệu LaTeX cho em bé (mới làm quen với LaTeX). Vắn tắt. Dành cho ai thích Linux và Console

/me đã xin phép tác giả công bố ở ViệtTUG, nhưng không thấy tác giả trả lời. Nên đành để tạm ở FileServer/Sarovar.

Mô tả:

Tên: LaTeX cho em bé
Tác giả: Vương Minh Quang ( Hà Nội)
Cập nhật: 2004/11/24