VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2740, contains 2740, 2741
id = 2740, parent = 0, thread = 2740, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.159, time = 2006/08/05 (1154796619) ,
subject = Làm sao hiển thị trình diễn tiếng Việt, hits = 807, karma = 0+0-,
Thưa diễn đàn, tôi đã download chương trình. Tôi gõ được tiếng Việt nhưng khi cho trình chiếu thì nó lại không hiển thị tiếng Việt được. Vậy phải làm sao thưa diễn đàn?
 
id = 2741, parent = 2740, thread = 2740, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/06 (1154800786) ,
subject = Re:làm sao hiển thị tiếng việt..., hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn.

Không biết bạn đang dùng chương trình nào để trình chiếu? Bạn cho biết thêm chi tiết về cái bạn đã làm để mọi người giúp bạn tốt hơn.

Cám ơn bạn!