VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2739, contains 2739, 2745, 2752
id = 2739, parent = 0, thread = 2739, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.164, time = 2006/08/05 (1154789224) ,
subject = kyanh == lyk == viettug ???, hits = 926, karma = 0+0-,
Mình gửi lên đây câu trả lời để tránh hiểu nhầm...
Nguyen Ngoc Toan wrote:
>
> Ky Anh va Viettug, hai nick la 1 a....
>
kyanh, viettug, lyk là một. Nhưng có khác: khi ra ngoài tiệm nét công cộng mình chỉ có thể dùng tài khoản lyk (vì lý do an toàn). Chỉ khi nào mình dùng desknote riêng thì mới vào hai account kia được.

kyanh cũng khác viettug: tài khoản đầu mang tính cá nhân. Tài khoản sau thì mình phải... cẩn thận hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, vì nó đại diện cho TUG mà . Như thế $kyanh \subset viettug$ . Mình dùng account VietTUG cũng nhằm hướng tới người thay mình quản lý diễn đàn sau này...
PS: bổ sung: $ kyanh \subset lyk \subset viettug $ vì... $ lyk = kyanh + ... $
 
id = 2745, parent = 2739, thread = 2739, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/06 (1154812943) ,
subject = Re:kyanh == lyk == viettug ???, hits = 0, karma = 0+0-,
Bây giờ thì em đã hiểu.....Fugacar......
 
id = 2752, parent = 2745, thread = 2739, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.132, time = 2006/08/07 (1154938870) ,
subject = Re:kyanh == lyk == viettug ???, hits = 0, karma = 0+0-,