VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2714, contains 2714
id = 2714, parent = 0, thread = 2714, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.67, time = 2006/08/02 (1154536475) ,
subject = (MiK) TeX và PowerPoint, hits = 4452, karma = 0+0-,
Trang chủ: http://texpoint.necula.org/index.html
Tải về + hướng dẫn cài đặt: http://texpoint.necula.org/windownload.html

Liên kết nhanh:
- office 2003: http://texpoint.necula.org/packages/TexPoint2003.msi
- office XP: http://texpoint.necula.org/packages/TexPoint2002.msi
- office 2000: http://texpoint.necula.org/packages/TexPoint2000.msi

Yêu cầu:
* đã có miktex
* nên có GhostScript


TeXpoint là một addin cho Microsoft PowerPoint, cho phép bạn dùng dễ dàng các ký hiệu và biểu thức Toán học (của LaTeX) trong trình diễn...

Hỗ trợ:


* cho phép dùng mọi font latex
* dùng một số macro đơn giản và nhờ phím tắt để chuyển qua dạng hình vẽ. Mọi ký hiệu của latex và amsmath đều được hỗ trợ. Ví dụ bạn có thể dùng: "\alpha^{20} \times \beta_0".
* cho phép viết mã latex bất kỳ để convert thàn hình trong slide.
* kết quả xuất là slide có thể mang đi khắp nơi, kể cả đến máy tính kô có texpoint
* và nhiều nữa...

Links: wiki:texpoint