VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2692, contains 2692, 2695, 2711
id = 2692, parent = 0, thread = 2692, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.85.221, time = 2006/07/31 (1154280505) ,
subject = hỏi về theoremstyle, hits = 784, karma = 0+0-,
Làm ơn cho tôi biết trong VnMik 2.1 có những theoremstyle gì và chức năng của mỗi loại? Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 2695, parent = 2692, thread = 2692, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/31 (1154283981) ,
subject = Re:hỏi về theoremstyle, hits = 0, karma = 0+0-,
câu trả lời của bạn không nằm trong vnmik mà trong gói ntheorem. tài liệu tiếng Việt cho gói này tải về ở đây: http://download.viettug.org/?files=ntheorem
 
id = 2711, parent = 2695, thread = 2692, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.85.221, time = 2006/08/01 (1154419000) ,
subject = Re:hỏi về theoremstyle, hits = 0, karma = 0+0-,
OK. Cảm ơn Lyk rất nhiều.