VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2675, contains 2675, 2676, 2677, 2678
id = 2675, parent = 0, thread = 2675, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/28 (1154105654) ,
subject = sinh nhật việttug, ngày nào nhỉ:(, hits = 1236, karma = 0+0-,
nhớ hè năm ngoái, cắm cúi tìm freehost. Ui, thật tình cờ vớ phải http://tuxfree.org/ ( = http://tuxfamily.org/ ), toàn tiếng Pháp nhưng cái license thì khá cởi mở (for free people). xin thử và a lê , thế là có việttug...

ban đầu, dùng backend là mambo ( bỏ đi hết phụ âm thì có ao như hiện nay ). Nhanh chóng sau đó chuyển qua joomla...

nhưng cái ngày đầu tiên, thì lại đâu rùi, tìm hoài hỏng thấy

một chút vui!
 
id = 2676, parent = 2675, thread = 2675, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/29 (1154123281) ,
subject = Re:sinh nhật việttug, ngày nào nhỉ:(, hits = 0, karma = 0+0-,
Cậu có biết trong 10 giây cuối cùng trước khi Apollo 13 cất cánh người ta làm gì không ??? Đếm ngược ...

Theo \me được biết thì ở diễn đán này, có chú đã từng đếm ngược ) Đại loại như là .... Còn xxx ngày nữa hết hạn domain viettug

Để search cái đã ... hi hi hi
 
id = 2677, parent = 2676, thread = 2675, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/29 (1154123723) ,
subject = Re:sinh nhật việttug, ngày nào nhỉ:(, hits = 0, karma = 0+0-,
Khà khà ... search chữ hết hạn ... không tìm ra

Search chữ domain ... tìm ra 3 chú, trong đó có một chú là this thread

Hai chú kia ... có một chú ghi là .... 129 ngày nữa là sinh nhật Viettug .. ha ha ha

Coi cái đó, mới bít thực ra chỉ là chú ... kyanh đánh đố mọi người thôi
 
id = 2678, parent = 2677, thread = 2675, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/29 (1154154730) ,
subject = Re:sinh nhật việttug, ngày nào nhỉ:(, hits = 0, karma = 0+0-,
Nói thế oan cho /me quá.... vì hôm qua tìm cả buổi cũng kô biết mần răng.

Nếu lấy cái ngày đầu tiên thì có nhiều lắm: mần ở sarovar, mần ở vnlinux.

Tìm lại ngày xa xưa ấy, ngày 23 tháng Tám 2005 /me đã viết thư cho tuxfamily admin (hẳn cái ngày đăng ký project ở tuxfree còn sớm hơn, và cả hai đều trước lúc mua domain nhé )
Date: Tue, 23 Aug 2005 22:29:16 +0700
From: kyanh <kyanh__o2.pl>
To: adm__staff. tuxfamily.org
Organization: linux
User-Agent: KMail/1.8.2
Subject: VietTUG.tuxfamily.org:: could i setup a cms system?

Dir Sir,

We are the maintainers of VietTUG -- Vietnamese TeX Users Group. We are all happy that tuxfamily.org has accepted our project! First of all, we woul like to thank you very much!

We rewrite here the description of groups:
* free/non commercial organization
* provide tools, latex package, documentation, guide for Vietnamese TeX Users (for TeX, see http://tug.org/ ). All are free!
* that's all!

We have been got the webspace, sql database, etc at tuxfamily.org. We have done NOTHING with them!

Now we would like to ask your Team a very important question: could we setup here a CMS (for example, xoops -- http://xoops.org/) ? This is necessary for project and help us saving much of time!

Another question is, the current quotas of project is 100MB. Could we get a larger amount? through a donation or similiar thing?

Though YES or NO, we would like to thank you very much for a very cool service.

Thank you for consideration!

Best regards,

--
On behalf of out Team: kyanh

PS: i am sorry that i could not write in French. I almost read, but write