VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2619, contains 2619, 2620, 2621, 2632, 2643, 2650, 2654, 2660, 2662, 2664
id = 2619, parent = 0, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.159, time = 2006/07/15 (1152956052) ,
subject = Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 8529, karma = 1+0-,
Thưa diễn đàn, tôi có một số ý hỏi như sau mong dien dan giup tôi:
1) Làm sao chèn được một hình ảnh vào trang soạn thảo của Miktex? Những hình ảnh nào thì mới có thể chèn được?

2) Tôi muốn đánh một đoạn văn bản như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam
Trường DHSP HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
trong Miktex thì phải làm như thế nào?

3) Tôi sử dụng Miktex, dùng Viscii, kiểu gõ Vni, nhưng khi gõ chữ ĐẲNG thì nó luôn ra ĐẳNG. Vậy phải sửa như thế nào?
 
id = 2620, parent = 2619, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.214, time = 2006/07/15 (1152960293) ,
subject = Re:Chen hinh anh vao van ban, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Hiện nay thì bạn có thể dùng gói graphicx để chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn. Gói graphicx hỗ trợ các file hình ảnh ở dạng .EPS và .PDF. Nhưng: Bất kỳ file hình ảnh nào cũng đều có thể chuyển sang hai định dạng trên.

2. Đoạn mã ví dụ như sau:

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[body={28.7cm,17.5cm},top=1.5cm,left=1.5cm,right=1.5cm,nohead]{geometry}
\usepackage{vietnam}

\begin{document}
{\large Bµ Giáo døc và Ðào tÕo}
\hfill{\LARGE Cµng hòa Xã hµi chü nghîa Vi®t nam}

\hspace{11cm} {\large еc l§p Tñ do HÕnh phúc}

\end{document}


Tôi dùng lệnh hspace để đẩy chuỗi Độc lập ... (Hiển nhiên bạn có thể dùng môi trường bảng (tabular ...) để chỉnh giữa, lề...)

3. Các file font của VISCII mà bạn hiện có thuộc dạng font 1 Byte. Vậy bạn không nhập đúng được chữ Ẳ, (do trình Editor mà bạn đang dùng); nhưng không lo. Bạn vẩn có thể in ra được chữ hoa bằng cách dùng lệnh Uppercase hay lệnh tương tự (đọc readme của vntex)
 
id = 2621, parent = 2620, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.112.58, time = 2006/07/15 (1152960511) ,
subject = Re:Chen hinh anh vao van ban, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ sau:

LINK_HERE
 
id = 2632, parent = 2619, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/21 (1153434182) ,
subject = Re:Chen hinh anh vao van ban, hits = 0, karma = 0+0-,
Đề nghị người đặt câu hỏi, sau khi tham khảo các ý kiến, phản hồi để mọi người cùng biết.

Tránh trường hợp thread đã cũ nhưng chưa kết thúc, lại bi lôi ra mổ xẻ.

Xin cảm ơn!!!
 
id = 2643, parent = 2619, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/22 (1153551839) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
3) Tôi sử dụng Miktex, dùng Viscii, kiểu gõ Vni, nhưng khi gõ chữ ĐẲNG thì nó luôn ra ĐẳNG. Vậy phải sửa như thế nào?
Về lý do thì thầy Chú đã nói. Bạn có thể làm như sau đây: sử dụng \up để biến chữ thường thành chữ hoa
\documentclass{article}
\usepackage[viscii]{vietnam}
\let\up\Makeuppercase

\begin{document}
\up{đẳng} % chắc sẽ cho ra ĐẲNG
\up đây là % sẽ cho ra Đây l
\end{document}


Để có kết quả
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam
Trường DHSP HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
bạn có thể làm rất đơn giản như sau đây (mặt dù font không đẹp lắm ) ( bạn dùng phím Space để thay đổi khoảng cách cho vừa ý )
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}

\begin{verbatim}
Bộ Giáo dục và Đào tạo         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam
Trường DHSP HCM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
\end{verbatim}
\end{document}


Và tốt nhất là dùng môi trường tabular* mở rộng bởi gói array như sau đây:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\usepackage{array}

\begin{document}

\begin{tabular*}
{\linewidth}{c>{\centering\hspace{0pt}} p{.7\textwidth}}
%
Bộ Giáo dục và Đào tạo  &Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam
\tabularnewline
Trường DHSP HCM  &Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
\end{tabular*}

\end{document}


Chúc bạn thành công.
 
id = 2650, parent = 2643, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/24 (1153692198) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 0+0-,
Quá tay, dùng dao bầu chém tép riu, chú lyk ạ !!!
\begin{tabular*}
{\linewidth}{c>{\centering\hspace{0pt}} p{.7\textwidth}}
%
Hướng dẫn thế này, thì chỉ có ... lần sau cứ chép y vậy ...

KL:

1. lyk từng là nhà sư phạm mẫu mực của viettug.
2. khả năng sư phạm của viettug, .. : PPSP cổ lỗ
 
id = 2654, parent = 2650, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 38.119.116.66, time = 2006/07/24 (1153731151) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Quá tay, dùng dao bầu chém tép riu, chú lyk ạ !!!
Đừng có tưởng đơn giản. Thử làm một bảng có chiều rộng bằng \linewidth xem, với hai cột, cột đầu tiên .3\linewidth ?
 
id = 2660, parent = 2654, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.51.34, time = 2006/07/24 (1153737075) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 0+0-,
/me nói dao bầu chém tép riu là vì /u xài nhìu macro nặng đô quá ...

phuongnam là new-user, nên chỉ dùng tạm dăm macro nhẹ nhàng thôi ... như kiểu nhấn cái TAB trong word vậy đó

@phuongnam: bác cứ dùng tạm chiêu này đi nhé ... Nhưng đừng lạm dụng lung tung mấy chiêu "cấp thấp" này nha
 
id = 2662, parent = 2660, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 38.119.116.66, time = 2006/07/25 (1153812313) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 1+0-,
Có môi trường tabbing, nhờ đó có thể dùng TAB như trong Word. Như eo ôi, nhìn cú pháp của nó nổ con mắt luôn đó !

Nhân lúc rảnh tranh thủ giải tích một xíu:
\begin{tabular*}
{\linewidth}{c>{\centering\hspace{0pt}} p{.7\textwidth}}
....


1/ Môi trường tabulartabular* khác nhau ở chỗ: bản * cho phép xác định chiều rộng của cả bảng. Tuy nhiên, đó là chiều rộng tối đa của một bảng -- còn để xác định một bảng có chiều rộng cố định, bất kể nội dung nhiều hay ít thì phải thay đổi một ít ( nhưng làm thế nào với tabular* thì /me cũng thấy khó, trừ khi dùng thêm gói array.

2/ Gói array như /me đã đưa ra cho phép tinh chỉnh rất tốt định dạng của từng cột

3/ Bình thường để tạo một bảng có 2 cột, cột trái canh giữa, cột phải canh trái, ta có thể làm như sau:
\begin{tabular}{cl}
% hoặc \begin{tabular}{\linewidth}{cl}


Tuy nhiên, để thỏa mãn yêu cầu của bạn phuongnam, cụ thể là: tạo một bảng rộng \linewidth, cột thứ hai ( để nhập vào Cộng hòa... ) rộng khoảng 0.7\linewidth , thì công việc khó khăn hơn. /me đã dùng như sau:

\begin{tabular*}{\linewidth}
{c>{\centering\hspace{0pt}} p{.7\textwidth}}


Ở đây, c là canh giữa cho cột đầu tiên, còn
>{\centering\hspace{0pt}} p{.7\textwidth}

xác định rằng cột thứ hai rộng 7.0\linewidth, được canh giữa với \centering. Xem chi tiết hơn trong LC

Việc thay đổi định dạng thế này được làm với gói array! Lưu ý rằng một khi dùng gói đó, để xuống dòng trong bảng ( tạo dòng mới ), phải dùng \tabularnewline!

4/ Thực ra có thể làm ví dụ nhờ \phantom,... nhưng cách làm đó không trực quan, phải mày mò rất khó chịu.
 
id = 2664, parent = 2662, thread = 2619, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/25 (1153814887) ,
subject = Re:Chèn hình ảnh vào văn bản, hits = 0, karma = 0+0-,
Hừ, tốt, thế mới là giáo sư chứ nhỉ, lyk mà Cho 0.6 Karma, làm tròn thành 1 nhé