VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2592, contains 2592, 2603
id = 2592, parent = 0, thread = 2592, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.246.141, time = 2006/07/11 (1152555043) ,
subject = vnmik-gui, hits = 1379, karma = 0+-2-,
Xin lỗi các đồng chí!
Tớ cần phải thay đổi một số vấn đề trước khi quay lại vấn đề bàn luận.

Thành thật xin lỗi nếu có gì phiền các users.

A ugly days!
 
id = 2603, parent = 2592, thread = 2592, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = atxiz, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/12 (1152722956) ,
subject = Re:vnmik-gui, hits = 0, karma = 0+0-,
ghi chú nhỏ:

* đây là bản vnmik cho texer thiết kế, không liên quan gì đến bản vnmik cho kyanh thiết kế. hy vọng là texer có thể đặt một cái tên đỡ gây nhầm lẫn

* khi cài đặt vnmik/texer, cần xóa bỏ hoàn toàn bản vnmik của kyanh

* xài bản này nếu bạn thích có sớm miktex 2.5 beta mần sẵn!