VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2583, contains 2583, 2584
id = 2583, parent = 0, thread = 2583, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.52, time = 2006/07/08 (1152350645) ,
subject = Một vấn đề về Hearder và Footer, hits = 895, karma = 0+0-,
Em dùng câu lệnh sau để tạo Header và Footer. Nhưng có một vấn đề là : đường kẻ ngang ngăn cách phần thân tài liệu với Footer nó đè lên cả dòng chữ ở Footer. Em muốn dãn khoảng cách giữa đường kẻ này vói dòng chữ phía dưới thì phải làm thế nào?

Các bác giúp em với.? Thank you very much?

\newpagestyle{special}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]
{%
    \headrule
    \sethead[][][]
    {bÀI TẬP đA Tạp Khả vi}{}{\usepage}
    \footrule
    \setfoot[][][]
    {\up{Nguyen thanh Long -} .}{}{\usepage}}
\newpagestyle{main}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]{%
    \headrule
       \sethead[\usepage][][]
       {\textsl{Bài Tập Đa tạp Khả vi}} {} {\thesection.\quad  \sectiontitle  }
    \footrule
             \setfoot[][][]
         {\up{Nguyen Thanh LOng -} .} {} {\usepage}
     }
 
id = 2584, parent = 2583, thread = 2583, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.38, time = 2006/07/08 (1152365688) ,
subject = Re:Một vấn đề về Hearder và Footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thử đoạn mã của bạn, kết quả rất tốt và rất đẹp
\documentclass[12pt, oneside, a4paper]{article}
\usepackage{titlesec}
% cài đặt của bạn
\begin{document}
....


Về trục trặc bạn gặp phải, mình nghĩ do bạn đã cài đặt không phù hợp về phần bottom và do nội dung của trang bị tràn ( quà nhiều so với khổ giấy). Hãy thử ngắt dòng, sang trang thích hợp và thử giảm phần bottom với gói wiki:geometry như sau
\usepackage{geometry}
\geometry{bottom=15mm}


Chúc may mắn!