VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2569, contains 2569, 2576, 2577, 2606, 2691, 3743
id = 2569, parent = 0, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152199894) ,
subject = ( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 5482, karma = 0+0-,
Đang thử nghiệm mimecgi trên diễn đàn

Trang chủ của mimetex là http://www.forkosh.com/mimetex.html . Phải xem qua nếu bạn muốn thử ở đây!

Mời các bạn nhào vô ( /me sẽ sớm support hỗ trợ ở diễn đàn để gõ công thức nhanh hơn ). Dùng thẻ [tex] bạn nhé!PS: Coi chừng Ngày không TeX

PS: có bạn nào biết Free CGI hosting/server tốt thông tin chúng tôi biết nhé. Cám ơn thật nhiều.
 
id = 2576, parent = 2569, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152204476) ,
subject = Re:( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
\large f^\prime(x)\ = \lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}


 
id = 2577, parent = 2576, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152204800) ,
subject = Re:( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
\blue\calendar[2006,7]

 
id = 2606, parent = 2577, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = atxiz, ip = 222.252.226.244, time = 2006/07/13 (1152774751) ,
subject = Re:( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
\large f(x)={\Large\frac1{\sigma\sqrt{2\pi}}}
\int_{\small-\infty}^xe^{\small-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt
\Large\left.\begin{eqnarray}
x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right\}


 
id = 3743, parent = 2576, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.106, time = 2007/07/10 (1184084538) ,
subject = Re:( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra
 
id = 2691, parent = 2569, thread = 2569, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/31 (1154278821) ,
subject = Re:( thử ) biểu diễn công thức trên diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
có bạn nào biết Free CGI hosting/server tốt thông tin chúng tôi biết nhé. Cám ơn thật nhiều.
Do một thay đổi nhỏ ( không thông báo ) của ZenURL nên hỗ trợ về subdomain bị cúp và do đó viẹc thử công thức không có hiệu quả... Bi chừ thì tốt rùi nè