VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2554, contains 2554
id = 2554, parent = 0, thread = 2554, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.33, time = 2006/07/06 (1152171621) ,
subject = Ngày không TeX, hits = 1946, karma = 0+0-,
Để tưởng nhớ thầy Phi, ViệtTUG sẽ tổ chức ngày không TeX, vào thứ Sáu ngày 07 tháng 07 năm 2006 ( từ 0 giờ đến 24 giờ )

Trong ngày này, các bạn có thể gửi bài, lưu bút về thầy Phi, theo liên kết ở đây. Mọi câu hỏi về TeX sẽ bị xóa, và thành viên hỏi về TeX sẽ bị trừ 100 karma hoặc bị khóa tài khoản tuỳ trường hợp.

Tham khảo: wiki:LeBaPhi