VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2530, contains 2530
id = 2530, parent = 0, thread = 2530, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1152032010) ,
subject = đề thi tuyển sinh 2006 (toán A), hits = 1536, karma = 0+0-,
+ mã nguồn LaTeX.

tải về: files:2006-ta

khi biên dịch khi gặp lỗi nhớ dùng
\usepackage[utf8]{vietnam}