VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2529, contains 2529
id = 2529, parent = 0, thread = 2529, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1152028983) ,
subject = any2djvu, hits = 488, karma = 0+0-,
Chuyển từ dạng PDF/GS, tài liệu scanned qua dạng DJVU. Sử dụng server tại : http://any2djvu.djvuzone.org/

Dạng DJVU nhỏ gọn, tìm kiếm và duyệt trên tập tin DJVU cũng nhanh hơn nhiều so với dạng PDF...