VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 25, contains 25, 26, 27, 28, 40, 42, 44, 275
id = 25, parent = 0, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/31 (1125484953) ,
subject = Lỗi với RSS của forum, hits = 2193, karma = 0+0-,
RSS của forum bị lỗi: ký tự UTF8 sẽ bị cắt không đúng, do dùng hàm substr() trong components/simpleboard/sb_rss.php. Phải dùng hàm mb_substr(). May quá, tuxfamily hỗ trợ hàm này

Đã report ở LINK_HERE
 
id = 26, parent = 25, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/31 (1125485982) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
if (function_exists('mb_substr')) {
  $words = mb_substr($words,0,200,"UTF-8"«»);
 }else{
  $words = substr($words,0,200);
}
 
id = 27, parent = 26, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = yk (guest), ip = 133.33.41.129, time = 2005/08/31 (1125501523) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bác muốn đẹp đẹp cho gái nó mê thì bác cho cắt ở cuối từ thay vì cắt lưng chừng đồi

Btw, bác chắc cũng sẽ gắn bộ gõ cho forum chứ? Bây giờ phải vào forum khác gõ rùi paste
 
id = 28, parent = 27, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/01 (1125511797) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
Tất nhiên phải gẵn bộ gõ rùi. Mới có thể thêm tuỳ chọn bộ gõ vào trong profile, nhưng chưa biết làm thế nào để lấy nó ra Mần gộ bõ dùng cookie cũng được nhưng kô tiện lợi lắm đâu

Cái vụ cắt ở cuối từ hơi khó Để /me nghĩ xem. Lại mất công phải hack code của simpleboard và đủ thứ khác. Dạo này /me nhác Có gì tải về dùng, còn lại request cho tác giả. Mình hack mất thời gian lắm

Cám ơn bác đã comment!
 
id = 40, parent = 27, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126000607) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
yk wrote:
Btw, bác chắc cũng sẽ gắn bộ gõ cho forum chứ? Bây giờ phải vào forum khác gõ rùi paste
Vừa tích hợp xong, thưa bác
 
id = 42, parent = 40, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = yk (guest), ip = 133.33.41.129, time = 2005/09/06 (1126004248) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
Sao kho^ng tha^'y ba?ng ddie^`u khie^?n dda^u he^'t va^.y ba'c?
 
id = 44, parent = 42, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126017208) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
Bảng điều khiển sao? Các thành viên có thể chọn bộ gõ từ trang hồ sơ của mình. Khách thì phải... nhấn phím F9 xoay vòng chọn bộ gõ. Chỉ sợ đụng độ phím. Ngoài ra, bộ gõ hiện tại không lưu cài đặt vào cookie. Vài bất tiện này em sẽ khắc phục sớm.

Anyway, việc thể hiện bảng điều khiển: hoặc làm xấu trang (nếu làm chung) hoặc mất công (nếu làm riêng)
 
id = 275, parent = 42, thread = 25, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.50, time = 2005/10/28 (1130492107) ,
subject = Re:Lỗi với RSS của forum, hits = 0, karma = 0+0-,
Có rồi đấy, bác!