VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2481, contains 2481, 2484, 2488, 3618, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3627
id = 2481, parent = 0, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.154, time = 2006/06/30 (1151686285) ,
subject = Đánh số tự động cho hệ...., hits = 3171, karma = 0+-2-,
Tôi chia văn bản mới thành hai cột \multicol để gõ các hệ phương trình. Vậy nếu muốn đánh số thứ tự [1), 2), 3)...] cho hệ một cách tự động như dùng \enumerate thì phải làm như thế nào?

\admin: @phuongnam: Vui lòng viết đề mục rõ ràng , một K- cho bác
 
id = 2484, parent = 2481, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.254, time = 2006/07/01 (1151687810) ,
subject = Re:Làm như thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Có phải bạn muốn đánh số cho các phương trình trong một hệ? Nếu đúng vậy, thì vấn đề không liên quan đến môi trường \multicol.

Về đánh số cho các phương trình, biểu diễn hệ phương trình bạn xem tài liệu wiki:amsmath
 
id = 2488, parent = 2481, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.225.10, time = 2006/07/01 (1151745772) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
> \admin: @phuongnam: Vui lòng viết đề mục rõ ràng

nhưng đề mục dài quá e xấu xí. Nên sửa lại là: "Đánh số tự động cho hệ..."

\admin xem tragn ở IE sẽ thấy. -.5K
 
id = 3618, parent = 2488, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.80.95, time = 2007/06/06 (1181128099) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
Ý tôi muốn hỏi là: Trong một hệ phương trình, giả sử có hai phương trình, tôi muốn đánh số cho phương trình thứ nhất là (1) và phương trình thứ hai là (2), thì phải làm như thế nào?
 
id = 3620, parent = 3618, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.16, time = 2007/06/06 (1181142331) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn xem trong tài liệu về gói amsdoc files:amsldoc-vn
 
id = 3621, parent = 3618, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.165.14, time = 2007/06/06 (1181144536) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 1+-1-,
Bạn đã thử sử dụng lệnh như vậy chưa. Tuy nó không phải là đánh số tự động nhưng mà muốn đặt là gì thì nó là đấy.

$$x^2 + x + 2 \eqno (1)$$ 

$x^2 + x + 2  \hfill (1)$


Hơi củ chuối chút, nhưng mà mình cũng hay sử dụng để đánh số cho phương trình chứ không sử dụng các gói đánh số tự động bao giờ cả.
 
id = 3623, parent = 3621, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.16, time = 2007/06/06 (1181147226) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+-1-,
Cách hay hơn nè:
\begin{align}
  xyz &= 123123 \\
  zya &= 123123
\end{align}

hoặc
\begin{equation}
  \begin{aligned}
   xyz &= 123123 \\
   zya &= 123123
  \end{aligned}
\end{equation}


Xem trong files:amsldoc-vn
 
id = 3624, parent = 3623, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.165.14, time = 2007/06/06 (1181148164) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
Em thử thì đúng là cách này đánh số tự động thật, nhưng mà lại đánh số cho cả một hệ (hệ mà không có dấu ngoặc chứ). Cái mà phuongnam hỏi là đánh số cho từng phương trình trong hệ mà. Em thấy cách của bác chưa thỏa mãn điều đó rùi.
 
id = 3627, parent = 3624, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 203.210.243.60, time = 2007/06/07 (1181205308) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
tìm mãi mới thấy có vài ví dụ trong này: file:mathmode.pdf

PS: cứ trừ điểm viettug đi
 
id = 3622, parent = 3618, thread = 2481, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.165.14, time = 2007/06/06 (1181145569) ,
subject = Re:Đánh số tự động cho hệ ..., hits = 0, karma = 0+0-,
Quên mất là ý bạn hỏi cách đánh số cho hệ phương trình. Cách đánh số tự động thì mình ko biết. Thường thì mình chỉ đánh bằng cách thủ công thôi vì không phải viết cái gì đó quá dài mà phải sử dụng cách đánh tự động cả.
Hai số (1), (2) sẽ tự động được căn thẳng hàng
$\begin{cases} 
x^2   &    (1)\\
x^2- x &   (2)
\end{cases}$

Nếu muốn cho nó xa hơn chút thì sử dụng thêm cách chèn khoảng trống vào.
$\begin{cases} 
x^2   & \hspace{2 cm}    (1)\\
x^2- x & \hspace{2 cm}   (2)
\end{cases}$

Hơi thủ công chút, cả nhà góp ý cho em nha.