VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2452, contains 2452
id = 2452, parent = 0, thread = 2452, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.93, time = 2006/06/23 (1151065316) ,
subject = Liên kết nhanh, hits = 501, karma = 0+0-,
Xin chào!

Vừa thêm tính năng mới ... mọi người có thể thấy , sau khi login, phía bên trái dưới phần Góc riêng là phần Liên kết nhanh, nơi liệt kê các liên kết yêu thích

Cách thêm như sau:
* đi đến thăm trang nào đó của diễn đàn ( ví dụ thăm box LaTeX to X )
* chọn nút thêm
* nhập vào tựa đề thích hợp, gợi nhớ
* lưu kết quả

Chúc dzui!