VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2436, contains 2436, 2437, 2438
id = 2436, parent = 0, thread = 2436, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 125.234.245.36, time = 2006/06/21 (1150823583) ,
subject = Ký hiệu độ dài của một vectơ, hits = 1233, karma = 0+-1-,
Làm thế nào để gõ được ký hiệu độ dài của một vectơ trong Miktex cho đẹp.
 
id = 2437, parent = 2436, thread = 2436, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/21 (1150824258) ,
subject = Re:Ký hiệu độ dài của một vectơ, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu là độ dài theo kiểu "chuẩn"

Hãy thử:

\norm{\vec a}


Nếu báo lỗi thì tương cái này vào (\me nhớ không lầm thì cái này đã có ấsn trong gói amsmath)

\newcommand{\norm}[1]{\essuremath{|\!|#1|\!|}}
% \! là lệnh khoảng cách âm, cho 2 que gần nhau một tí


Nếu là độ dài theo kiểu trị tuyệt đối thì :

|\vec a|


Ký tự "|" chính là {Shift \} phím nằm đâu đó gần phím Enter
 
id = 2438, parent = 2437, thread = 2436, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.227.56, time = 2006/06/21 (1150874772) ,
subject = Re:Ký hiệu độ dài của một vectơ, hits = 0, karma = 0+0-,
Thử cái này xem sao: ( nhớ dùng với gói amsmath nhé )
\def\norm#1{\lVert#1\rVert}
\def\bignorm#1{\bigl\lVert#1\bigr\rVert}
\def\Bignorm#1{\Bigl\lVert#1\Bigr\rVert}
% dùng \lvert, \rvert chỉ cho ra |


PS: bác Long bị karma -0.99 vì cách làm quá, bác phuongnam bị karma - vì gửi bài sai box