VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2419, contains 2419, 2420, 2421, 2430, 2431, 2432, 2434
id = 2419, parent = 0, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.84.95, time = 2006/06/20 (1150749368) ,
subject = cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 1779, karma = 0+0-,
Xin vui lòng chỉ giúp mình cách chèn hình tại một vị trí bất kỳ nào mình muốn, chẳng hạn vị trí (x,y) nào đó trên trang A4 chẳng hạn hoặc trên màn hình?

Xin cảm ơn
 
id = 2420, parent = 2419, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.80, time = 2006/06/20 (1150785349) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 0+-1-,
Đưa hình vào môi trường figure và dùng các lệnh xác định khoảng cách để chỉnh vị trí của hình. Ví dụ như:

\usepackage[dvipdfm]{graphicx}

....

\begin{document}
.........
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\linewidth]{bien.pdf}
\caption{Phong cảnh biển Nha Trang}
\end{center}
\end{figure}


Đoạn trên đưa hình vào chính giữa trang giấy (màn hình cũng được).

Hoặc dùng các gói có tính năng tương tự như: epsfig, ..., nhiều lắm
 
id = 2421, parent = 2419, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.223, time = 2006/06/20 (1150793742) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ bình thường, ta chèn hình bằng cách dùng môi trường float là figure:

\begin{figure}
\includegraphics{newyear.jpg}
\end{figure}


nếu đã xác định vị trí tuyệt đối cho hình thì không dùng figure nữa.

2/ dùng gói textpos để xác định vị trí tuyệt đối cho đối tượng.

Gói: ftp://cam.ctan.org/tex-archive/macros/l … pos.tar.gz
Ví dụ ( biên dịch thì sẽ rõ )
% trong ví dụ này, dùng hình newyear.jpg
% cần biên dịch với PDFLaTeX....
\documentclass{article}
\usepackage[absolute]{textpos}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
asd asd asd asd asd asd asd asd
asd asd asd asd asd asd asd asd
asd asd asd asd asd asd asd asd

\begin{textblock}{4}(3,2)
\includegraphics{newyear.jpg}
\end{textblock}

asd asd asd asd asd asd asd asd
asd asd asd asd asd asd asd asd
asd asd asd asd asd asd asd asd

\end{document}


3/ Mr. Chú trả lời trật ý của vdhvu rùi
 
id = 2430, parent = 2421, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.140, time = 2006/06/20 (1150816699) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 1+0-,
Cũng có thể dùng tọa độ tương đối (dòng hiện tại) để chèn hình bằng cách dùng môi trường picture với lệnh \put

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\newsavebox{\pic}
\sbox{\pic}{\includegraphics{hinh.jpg}}
........
........

\begin{picture}(w,h)
\put(x,y){\usebox{\pic}} %(x,y) :tọa độ tương đối so với "gốc" ở dòng hiện tại
\end{picture}

........
........
\end{document}
 
id = 2431, parent = 2430, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 210.245.36.68, time = 2006/06/20 (1150817340) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 0+0-,
xin cho mình hỏi là {w,h} ở đây dùng pixel hay la cm?
 
id = 2432, parent = 2431, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.243, time = 2006/06/20 (1150819397) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 0+0-,
{w,h} dùng pt. Khi bạn biên dịch xong, trong file .log nó sẽ cho bạn {w,h} của file .jpg đó. Copy cái đó mà dùng.
 
id = 2434, parent = 2430, thread = 2419, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.214, time = 2006/06/20 (1150821606) ,
subject = Re:cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Gói textpos khi không dùng với tuỳ chọn absolute thì ... mần theo vị trí tương đối!
Cũng có thể dùng tọa độ tương đối ...