VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2414, contains 2414, 2415
id = 2414, parent = 0, thread = 2414, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.160, time = 2006/06/19 (1150709960) ,
subject = Hai cỡ chữ, hits = 758, karma = 0+0-,
Trong cùng một văn bản, có cách nào cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
 
id = 2415, parent = 2414, thread = 2414, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 218.56.32.230, time = 2006/06/19 (1150710321) ,
subject = Re:Hai co chu, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử với cái này nhé !

{\tiny Trong cùng một văn bản,
có cách nào cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn
bản nào đó được không?
}


{\small Trong cùng một văn bản, có cách nào
cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
}


Trong cùng một văn bản, có cách nào cho hai
cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?


{\large Trong cùng một văn bản, có cách nào
cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
}

{\Large Trong cùng một văn bản, có cách nào
cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
}

{\LARGE Trong cùng một văn bản, có cách nào
cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
}

{\huge Trong cùng một văn bản, có cách nào
cho hai cỡ chữ tại hai đoạn văn bản nào đó được không?
}

{\Huge Trong cùng một văn bản, có cách nào cho hai cỡ chữ tại
hai đoạn văn bản nào đó được không?
}


Bạn có thể đọc cuốn này, (bung nén bằng WinRAR ...) nhanh, đơn giản, hiệu quả ... hơn cuốn LC