VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 24, contains 24
id = 24, parent = 0, thread = 24, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/31 (1125482695) ,
subject = Lỗi với Live Bookmarks, hits = 402, karma = 0+0-,
Lỗi gì? Encoding! Không thể đọc được. Toàn rồng rắn!