VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2374, contains 2374, 2392, 2395
id = 2374, parent = 0, thread = 2374, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.243.179, time = 2006/06/14 (1150298959) ,
subject = texniccenter: xem cấu trúc tài liệu, hits = 2975, karma = 0+0-,
một số editor cho phép bạn xem cấu trúc của tài liệu , nhờ đó bạn sẽ duyệt ra rất nhanh đến các mục ...

WinEDT thì tốt rùi, nhưng TexnicCenter thì không bật hỗ trợ này theo mặc định.

Đừng lo, trong TXC, khi bạn làm việc với chế độ dự án ( menu project ), mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hình thứ hai là của TXC đó !

http://sarovar.viettug.org/img/tree-winedt.png http://sarovar.viettug.org/img/tree-txc.png
 
id = 2392, parent = 2374, thread = 2374, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 125.235.190.110, time = 2006/06/16 (1150397280) ,
subject = Re:texniccenter: xem cấu trúc tài liệu, hits = 0, karma = 0+0-,
Mong anh Kyanh va moi ngưòi nói rõ cách dùng "DỰ ÁN" (menu project ) trong WinEdt và TeXnicCenterr
 
id = 2395, parent = 2392, thread = 2374, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.103, time = 2006/06/16 (1150444065) ,
subject = Re:texniccenter: xem cấu trúc tài liệu, hits = 0, karma = 0+0-,
lạc đề. xem ở wiki:project