VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2366, contains 2366, 2403, 2455, 2467, 2468, 2469, 2524
id = 2366, parent = 0, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150271773) ,
subject = miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 3725, karma = 0+0-,
( bài này chỉ dành cho devel )

Thật kỳ lạ là miktex 2.5 lại để các thiết lập của người dùng (user data) vào thư mục c:\documents and settings\ .... Các bản trước đây dùng c:\localtexmf ( chung cho nhiều người ) . Tại sao phải làm như thế nhỉ?

Việc chuyển đổi này gây một chút khó khăn cho việc phát triển vnmik...
 
id = 2403, parent = 2366, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.109, time = 2006/06/18 (1150624083) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 0+0-,
miktex 2.5 làm mọi chuyện rối thêm thì phải.

bản beta 10: khi cài đặt bất kể chọn thư mục đích là đâu nó cũng phang vào c:/program files/miktex 2.5/

sau khi cài đặt, miktex sẽ dùng các thư mục UserConfigUserData là c:/documents and settings/username/{Application Data,Local Settings} -- những tham số này không thể thay đổi!

Rõ ghét!
 
id = 2455, parent = 2403, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.117, time = 2006/06/24 (1151142588) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 1+0-,
MiKTeX 2.5 beta 11 đã sửa lỗi này rồi.
 
id = 2467, parent = 2455, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151340428) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 0+0-,
Mr. hhp ơi, em thấy bản beta 11 vẫn như vậy mà: không thể thay đổi các giá trị UserConfigUserData nếu dùng mo.exe ( bằng cái khác thì em kô biết ) .

Mặc dù điều này không quá phiền toái nhưng cảm giác bị chèn ép thế này nó sao sao ấy
 
id = 2468, parent = 2467, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.26, time = 2006/06/27 (1151352566) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug, đúng là từ mo.exe không thể thay đổi vị trí của UserConfigUserData. Ý mình là MiKTeX 2.5 beta 11 đã sửa lỗi "cho phép cài đặt thư mục gốc ở bất kỳ chỗ nào". Mình chưa bị UserConfigUserData "hành hạ" nên chưa thấy vấn đề trục trặc ở đây
 
id = 2469, parent = 2468, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/27 (1151391471) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 0+0-,
pó giò
 
id = 2524, parent = 2366, thread = 2366, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1152004450) ,
subject = Re:miktex 2.5: user data : thay đổi thư mục, hits = 0, karma = 0+0-,
Tạo tập tin miktex-25.reg có nội dung sau đây:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MiKTeX.org\MiKTeX\2.5\Core]
"UserData"="d:\\tmp"
"UserConfig"="d:\\tmp"

rồi merge vào hệ thống của bạn. Bi chừ các thư mục UserData, UserConfig trở thành d:\tmp