VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2334, contains 2334
id = 2334, parent = 0, thread = 2334, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.102, time = 2006/06/09 (1149854554) ,
subject = vntex-msw, hits = 484, karma = 0+0-,
rockman(Hanh) có đề nghị tôi chuyển các font trong mscorevn của vntex(HTT) sang dùng dùng type1. Tôi đã tạo xong các file hỗ trợ cho tất cả các font này sang dùng type1 .

1) Các hỗ trợ này giúp cho biên dịch được mọi loại: latex, pdflatex, dvips, ps2pdf, dvipdfmx (cả texexec) (việc kiểm tra chỉ mới kiểm tra được với MiKTeX trên Windows).

2) Nếu dùng MiKTeX 2.5, thì dùng bản beta 9 (beta <9, có một số lỗi về dvips và dvipdfmx)

3) Các small capital trong các họ font này là "fake small capital" không phải "real small capital" vì bản thân các font không có "real small capital" nên nó không được "ngon" lắm.

Tôi gửi lên đây bạn nào thích thì dùng, có gì xin góp ý.

www.empirics.net/members/hhp/msw-vntex.zip