VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2282, contains 2282
id = 2282, parent = 0, thread = 2282, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.163, time = 2006/06/03 (1149327957) ,
subject = gói lettrine, hits = 1866, karma = 0+0-,
Biên dịch file .tex dưới đây sẽ thấy kết qủa dùng gói lettrine

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lettrine}

\begin{document}
\usefont{T5}{utm}{m}{n}
\lettrine[lines=3]{D}{ùng} gói lettrine ta có thể tạo ký tự đầu cho chữ đầu tiên
của một đoạn văn.
Dùng gói lettrine ta có thể tạo ký tự đầu cho chữ đầu tiên của một đoạn văn.
\end{document}


http://sarovar.viettug.org/img/lettrine.jpg