VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2281, contains 2281
id = 2281, parent = 0, thread = 2281, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.130, time = 2006/06/03 (1149286366) ,
subject = Hướng dẫn sử dụng font với VnTeX, hits = 536, karma = 0+0-,
Bạn nào quan tâm có thể xem tại đây

http://vntex.org/userdoc/vn-fonts.pdf