VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2270, contains 2270, 2285
id = 2270, parent = 0, thread = 2270, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.187, time = 2006/06/01 (1149174835) ,
subject = các đường cong nổi tiếng, hits = 822, karma = 0+0-,
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~his … urves.html

Cayley's Sextic

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Curvepics/Cayleys/Cayleys1.gif
 
id = 2285, parent = 2270, thread = 2270, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.163, time = 2006/06/03 (1149332078) ,
subject = Re:các đường cong nổi tiếng, hits = 0, karma = 0+0-,
Đường cong "không nổi tiếng" nhưng cũng đẹp, có phương trình trong hệ tọa độ cực là:
$
r=
\frac{100\left(2-\sin 7\varphi-\frac{1}{2}\cos 30\varphi\right)}%
{100+\left(\varphi -\frac{\pi}{2}\right)^8}
$http://www.empirics.net/members/hhp/phi.jpg