VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2268, contains 2268, 2269, 2271, 2274
id = 2268, parent = 0, thread = 2268, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.208, time = 2006/06/01 (1149106715) ,
subject = font size (Thay đổi kích cở font), hits = 1125, karma = 0+0-,
Mời các bạn thử hai đoạn sau và cho biết nhận xét:

Đoạn 1:
\documentclass{article}
\usepackage{multido}
\newcommand{\thusize}{%
  \multido{\i=1+30}{6}{\fontsize{\i}{\i}\selectfont A}}
\begin{document}
\thusize
\end{document}


Đoạn 2:
\documentclass{article}
\usepackage{pslatex,multido}
\newcommand{\thusize}{%
\multido{\i=1+30}{6}{\fontsize{\i}{\i}\selectfont A}}

\begin{document}
\thusize
\end{document}


(Các bạn nên dịch cả hai đoạn bằng pdflatex)

Mong các bạn tham gia thảo luận?

Câu trả lời là đây???? Đoạn 3:

\documentclass[12pt]{article}
\newfont{\scaledfon}{cmr12 scaled 7000}
\newfont{\scaledfont}{cmr12 at 100pt}
\newfont{\scalefont}{cmr12 at 75.12pt}
\begin{document}
\scaledfon A
\scalefont A
\scalefont A
\end{document}
 
id = 2269, parent = 2268, thread = 2268, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.55, time = 2006/06/01 (1149150354) ,
subject = Re:font size (Thay đổi kích cở font), hits = 0, karma = 0+0-,
Chào vanchutr,
1) Đọan 1 và 2 là sử dụng đến "font definition file" vì dùng \fontsize{\i}{\i} nên những size không khai báo trong .fd sẽ không sử dụng được mà TeX sẽ tự động lấy một size có trong .fd để thay thế. vì vậy

Đọan 1: dùng họ font cmr và các size 1,31,61,... không có khai báo nên nó sẽ lấy size khác -> không đúng như mong muốn
Đọan 2: cũng vậy nhưng nhờ có gói pslatex nên nó dùng họ urw và mọi size đều có cả -> đúng như ý muốn

2) scaled và at không liên quan đến "font definition file" (thưòng ta dùng với tex) nó chỉ là co, dãn các font metric nên cỡ nào nó "chơi" cũng được
 
id = 2271, parent = 2269, thread = 2268, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.73, time = 2006/06/02 (1149185582) ,
subject = Re:font size (Thay đổi kích cở font), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn hhp đã chỉ ra các chỗ cần thiết. Các bạn khác có thử điều đó không?
 
id = 2274, parent = 2271, thread = 2268, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.65, time = 2006/06/02 (1149232812) ,
subject = Re:font size (Thay đổi kích cở font), hits = 0, karma = 0+0-,
hì hì, em chưa kịp thử thì Mr. hhp đã trả lời rùi

Kết quả (1,2,3) bản DVI
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r1.png
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r2.png
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r3.png


Kết quả (1,2,3) bản PDF
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r1_pdf.png
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r2_pdf.png
http://sarovar.viettug.org/img/vc_r3_pdf.png