VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2214, contains 2214, 4863, 4865
id = 2214, parent = 0, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/23 (1148389515) ,
subject = \\AtEndDocument, hits = 2131, karma = 1+0-,
Đôi khi bạn muốn thực thi một vài mã TeX ở trang cuối cùng của tài liệu.

Cách làm bình thường là đặt mã đó ngay trước \end{document}.

Nhưng có thể bạn thích làm việc đó trước, trước luôn \begin{document}, vì lý do tiện lợi chẳng hạn, thì sao? Hãy theo dõi cách giải quyết bài toán sau nhé

Bài toán: in ra số trang của tài liệu
Giải quyết:
\documentclass{....}
\AtEndDocument{\label{lastpage}}
\begin{document}
Tài liệu này có \pageref{lastpage} trang ;)

% một mớ thứ ở đây...
\end{document}


Bạn có thể dùng nhiều lần \AtEndDocument

Ngoài ra còn có \AtBeginDocument. Cả hai lệnh vừa nói thực ra thường có ích cho người viết các gói
 
id = 4863, parent = 2214, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khoa311, ip = 58.186.74.72, time = 2008/07/09 (1215609434) ,
subject = Re:\\AtEndDocument, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là lính mới chưa biết gì về Latex có 1 thắc mắc mún hỏi mấy anh
Em đang dùng TexMaker
Khi sử dụng em thấy mọi hàng nó đều không thụt vào
Giờ em muốn thụt đầu dòng thì phải làm sao >
 
id = 4865, parent = 4863, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/09 (1215609805) ,
subject = Re:\\AtEndDocument, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo chính tả tiếng Việt, dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn mới đều được có thêm khoảng indent để dễ đọc, dễ nhìn,...

Nếu như bạn gặp vấn đề đó thì cách giải quyết đơn giản là dùng gói indentfirst như sau:
\usepackage{indentfirst}


Chỉ như vậy thôi, bạn sẽ thấy sự khác biệt!

TB: bạn có thể chát với mình qua YIM ngay nhé!