VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 218, contains 218, 220, 256, 259, 263, 264, 271, 272, 301, 353, 354, 394, 420, 425, 525, 527, 4117, 4171
id = 218, parent = 0, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.159, time = 2005/10/20 (1129822617) ,
subject = vntex-3.02, hits = 7620, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về bài viết: vntex-3.02

Ky Anh ơi! Bản VnTex 3.02 mới cập nhật có gì mới so với các bản trước? Mình đang sài bản Vntex củ hơn, và gặp một vấn đề như sau:

Khi dịch file.tex đánh bằng Mã Unicode có sẳn thì Ok, nhưng khi dịch một file.tex dùng Unicode do mình đánh bằng font Times New Roma thì gặp lỗi.

Nhờ chỉ giáo dùm.
 
id = 220, parent = 218, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.71.149, time = 2005/10/21 (1129838263) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bác bị lỗi gì làm ơn gửi một đoạn .log. Ví dụ bác soạn tập tin file.tex thì tập tin log sẽ là file.log. Bác chép một đoạn (gần cuối tập tin) chứa các thông báo lỗi, gửi lên diễn đàn thì /me mới giúp bác tốt được.

2/ Dưới đây là những cái mới của vnTeX, có trong
<texmf/doc/generic/vntex/NEWS>
Rất tiếc kô có tiếng Việt

vntex-3.02

Copyright 2003-2005 Han The Thanh <[email protected]>.
This file is part of vntex.  License: LPPL, version 1.3 or newer,
according to http://www.latex-project.org/lppl.txt


Changes from version 2.0 (released 2003/03/03 at vntex.sf.net):
===============================================================

  * New test files with (hopefully) more meaningful names and also some
    explanation in doc/generic/vntex/tests/README.

  * Changed locations of enc/map files to conform to TDS 1.1: they now
    belong to fonts/{enc,map}/{dvips,pdftex}/vntex.  This
    may break a few things, but it must be done now, as TDS 1.1 is used
    by all recent TeX distributions

  * Added some font samples to doc/generic/vntex/tests (see README
    for more details).

  * added support for tex4ht. (Now part of the tex4ht distribution)

  * a few files had been removed:

      - dvips/vntex/config.vnr: inconsistency with urwvn, where no
        config.urwvn was available.

      - special.map: the line for vnr fonts has been added to the
        official version of special.map distributed by tetex and
        texlive.

      - tcx files: they are part of the standard TeX distributions now.

  * dblaccnt.sty and dblaccnt.tex are no longer used; they are
    retained for backwards compatibility only -- dblaccnt.sty now
    works with LaTeX 2003/12/01.

  * vntex now supports utf8 (native LaTeX) as well as utf8x (ucs.sty).
    Support for ucs.sty is a separate package now.

  * Added support for mscore fonts (tfm/vf/fd/map/enc); this requires
    a very recent version of pdftex (1.21a).

  * All human readable files contain copyright notes now.

  * Vietnamese fonts for tex4ht are now part of the tex4ht distribution

  * plainenc.tex removed from VnTeX

  * plnfss removed from VnTeX

  * ucs removed from VnTeX

  * The primary site of vntex is now http://vntex.org .  The former URL
    http://vntex.sourceforge.net or http://vntex.sf.net is still usable.

  * The urwvn fonts had been significantly improved.  The faked small caps
    in URW Palatino had been replaced by real small caps designed by Ralf
    Stubner.  Vietnamese accents had been provided by Han The Thanh.
    Oldstyle numbers are not supported yet.

  * Vietnamese characters had been added to Bitsream Charter fonts.

  * VnURWChanceryL-MediItal added.
 
id = 256, parent = 220, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.148, time = 2005/10/26 (1130333710) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi mình cài đặt gói Vntex 3.02 như Kỳ Anh hướng dẫn thì gặp một lỗi sau:

Compile file.tex đánh bằng mã TCVN, không thể hiển thị được title.
Mình đã dùng

\title{...}
...
\maketitle

Tất cả những phần còn lại thi OK.

Vật cho mình hỏi tại sao như thế và khắc phục như thế nào?

Cảm ơn nhiều!
 
id = 259, parent = 256, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130337661) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác để mấy lệnh \title{...} ở đâu thế? Sau khi nạp gói vietnam.sty chứ?
 
id = 263, parent = 259, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.148, time = 2005/10/27 (1130395806) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thực hiện như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\title{...}
\author{...}
\begin{document}
\maketitle

...

\end{document}


Tất cả đều Ok, ngay cả phần author. Nhưng còn title thì bad.
 
id = 264, parent = 263, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.99, time = 2005/10/27 (1130398491) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu quả vậy, mình nghĩ trục trặc là ở gói VnTeX.

Vui lòng cho biết chi tiết:
* hệ thống TeX bạn đang dùng
* kết quả không xem được ở dạng DVI hay PDF
* bạn có thể gửi mail riêng cho mình và cho tác giả VnTeX các kết quả ( tập tin tex, kết quả biên dịch, tập tin log)? kyanh[#]o2[#]plhanthethanh[##]gmail[#]com.

Cám ơn bạn!
 
id = 271, parent = 264, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.152, time = 2005/10/28 (1130441939) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
kyanh[#]o2[#]plhanthethanh[##]gmail[#]com.
Kỳ Anh ghi địa chỉ mail kỹ hơn dùm, mình đã gửi mail cho Kỳ Anh rồi mà không được.

địa chỉ của mình: [email protected]
 
id = 272, parent = 271, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.50, time = 2005/10/28 (1130485654) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi, xin lỗi bác. Mình sợ spam nên để vậy. Thôi cứ liều:

[email protected]

Cám ơn hchon!
 
id = 301, parent = 272, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.105, time = 2005/11/02 (1130870817) ,
subject = Re:vntex-3.02 (to hhchon), hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bác!

\me vừa kiểm tra xong các tập tin bác gửi qua email. Trên Linux /teTeX và cả Windows/MikTeX. Tốt cả!

Theo \me, thì không bị lỗi gì. Bác thử xoá các font tạm (cache fonts) xem. Vào thư mục c:/vartexmf/ ( hoặc c:/localtexmf ), tìm đến thư mục fonts/ và xóa tất cả các font *.pk của vntex. Rồi thử lại.

Chúc may mắn!
 
id = 353, parent = 301, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.147, time = 2005/11/12 (1131803341) ,
subject = Re:vntex-3.02 (to hhchon), hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kỳ Anh!

Mình đã thử cách Kỳ Anh nói nhưng không có kết quả. Và mình đã thử các cách khác nữa.

Theo mình nghĩ lỗi là do lời goi fontsize {\Large ...}. Mình đã thử cới các size khác nhau, kết quả là

Với các lời gọi fontsize: {\small...}; size thường; {\large...} thì Ok.
Với các lời gọi fontsize: {\tiny...}; {\Large...}; {\LARGE...}; {\huge...}; {Huge...} thì không thể hiển thị được ở dạng dvi.

Khi gọi Yap để hiển thị dạng dvi thi Yap báo lỗi là "Not all fonts could be loaded. See 'File->Document Properties', for details"

Kết quả kiểm tra trong 'File->Document Properties' thì các fonts vnr17, vnr6 Yap không load được, báo lỗi >>>Not loadable - double click to see details.

Khi click vào báo lỗi này thi được kết quả như sau:

Making PK font:
C:\texmf\miktex\bin\makepk.exe --verbose vnr17 864 600 magstep(2.0) ljfour
Trying to make PK font "vnr17" (at 864 DPI)...
Creating "vnr17.pk"...
"mf" \mode:=ljfour; \mag:=magstep(2.0);nonstopmode;input vnr17
This is METAFONT, Version 2.71828 (MiKTeX 2.4)

(C:\localtexmf\fonts\source\public\vnr\vnr17.mf
(C:\localtexmf\fonts\source\public\vnr\vnbase.mf
(C:\texmf\fonts\source\public\cm\cmbase.mf)
(C:\localtexmf\fonts\source\lemberg\vm\vncode.mf)
(C:\texmf\fonts\source\public\cm\cmr17.mf)
(C:\localtexmf\fonts\source\lemberg\vm\vnroman.mf
! Missing `:' has been inserted
! This can't happen (copy).
mode_param->if.unknown.mode_guard_(EXPR5000)
                                            :(EXPR5000):=(EXPR1);mode_guard_...

ljfour_->mode_param(pixels_per_inch,600)
                                        ;mode_param(blacker,0.25);mode_param...
<scantokens> ljfour_
                   
<to be read again>
                   ;
mode_setup->...nput "&mode)else:mode_name[mode]fi;
                                                  if.unknown.mag:mag=1;fi.if...
l.39 mode_setup
               ;
Transcript written on vnr17.log.
METAFONT failed for some reason
makepk: METAFONT failed on "vnr17".


Loading 'cmr10' instead.
'cmr10' not loadable either!


Trên một máy tính khác cũng bị tình trạng tương tự, nhưng khác một tí: đó là chỉ hiển thị fontsize 11pt, các size còn lại không hiển thị được ở dạng dvi. Các dạng còn lại thi OK.

Vậy khác phục tình trạng này như thế nào? Nhờ kỳ Anh chỉ giáo dùm.

Cám ơn rất nhiều.
 
id = 354, parent = 353, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2005/11/12 (1131804132) ,
subject = Re:vntex-3.02 (to hhchon), hits = 0, karma = 0+0-,
Phù. Mới nhìn qua, tưởng bác đã vớ được một lỗi thiệt to của VnTeX. Hóa ra là do bác.

Bác để ý thấy sự khác biệt giữa các đường dẫn chứ?

Hãy gỡ bỏ hoàn toàn gõi vm của Werner Lemberg đi bác. Đó là gói hỗ trợ tiếng Việt cho TeX, nhưng cũ rồi -- là tiền thân của VnTeX đó.

Chúc may mắn nhé!
(C:\localtexmf\fonts\source\public\vnr\vnr17.mf
(C:\localtexmf\fonts\source\public\vnr\vnbase.mf
(C:\texmf\fonts\source\public\cm\cmbase.mf)
(C:\localtexmf\fonts\source\lemberg\vm\vncode.mf)
(C:\texmf\fonts\source\public\cm\cmr17.mf)
(C:\localtexmf\fonts\source\lemberg\vm\vnroman.mf
 
id = 394, parent = 354, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.145, time = 2005/11/18 (1132302534) ,
subject = Re:vntex-3.02 (to hhchon), hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn kỳ Anh rất nhiều. Mình đã khắc phục được lỗi này rồi, bằng cách cài lại toàn bộ. Giờ thì Ok.
 
id = 420, parent = 264, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dsfdsf (guest), ip = 81.244.170.204, time = 2005/11/24 (1132832085) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Nếu quả vậy, mình nghĩ trục trặc là ở gói VnTeX.
VnTeX không thể có lỗi như vậy. Chắc chắn là do user, cài đặt không đúng hoặc dùng không đúng.
 
id = 425, parent = 420, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.60, time = 2005/11/25 (1132852530) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
trục trặc? ... ít nhất cũng ở khâu tài liệu!
 
id = 525, parent = 425, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = foo (guest), ip = 81.244.37.68, time = 2005/12/15 (1134650598) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
trục trặc? ... ít nhất cũng ở khâu tài liệu!
Nếu bạn thấy thiếu tài liệu thì bạn có thể bổ sung mà Nếu không có sự đóng góp của cộng đồng thì khó mà có dự án OSS nào có thể sống được.
 
id = 527, parent = 525, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.170, time = 2005/12/15 (1134663154) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không có thời gian, đơn giản là vậy!
 
id = 4117, parent = 218, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 222.253.19.234, time = 2007/10/19 (1192740846) ,
subject = vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào cả nhà!
Các Bác làm ơn chỉ rõ hơn về cách đài đặt vntex-3.02
Tôi cài hoài mà vẫn chưa được!
Trân trọng cảm ơn!
 
id = 4171, parent = 4117, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.11.212, time = 2007/11/05 (1194213886) ,
subject = Re:vntex-3.02, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác đọc kĩ tài liệu kèm theo gói vntex và làm theo. Muốn mọi người chỉ cho bác thì bác phải pót kĩ bác đã làm cái gì và gặp lỗi gì. Thế nhé. Chúc bác may mắn!