VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2159, contains 2159
id = 2159, parent = 0, thread = 2159, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.46, time = 2006/05/21 (1148145790) ,
subject = ^^M nó là cái gì vậy?, hits = 1553, karma = 0+0-,
trong tex bạn gõ dòng chú thích với dấu phần trăm. Nhưng còn cách nào khác không?

Thử nhé:
^^M ví dụ... về dòng chú thích


Còn cách nữa, hạ hồi phân giải