VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2157, contains 2157, 2158
id = 2157, parent = 0, thread = 2157, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.115, time = 2006/05/20 (1148120496) ,
subject = pdfeTeX trong MiKTeX 2.5, hits = 1148, karma = 0+0-,
Trong MiKTeX 2.5 biên dịch với latex, pdflatex đều sử dụng pdfeTeX, như vậy biên dịch theo latex vẫn có thể cho PDF và biên dịch theo pdflatex vẫn có thể cho DVI, chỉ cần khai báo giá trị của \pdfoutput trong file .tex

\pdfoutput=1 % latex test.dvi -> test.pdf
\pdfoutput=0 % pdflatex test.dvi -> test.dvi
 
id = 2158, parent = 2157, thread = 2157, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.46, time = 2006/05/20 (1148121452) ,
subject = Re:pdfeTeX trong MiKTeX 2.5, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn hhp.

việc thay đổi giá trị của \pdfoutput trong tài liệu là điều hết sức phiền toái.

dưới đây là cách chỉnh dòng lệnh để cấu hình lại các công cụ của wineEDT hoặc texniccenter và các editor khác mà không cần phải mần trong tập tin tex

% cho DVI
latex '\pdfoutput=0\relax\input{%bm}'
% trong \texniccenter, %bm dùng để chỉ tập tin tex
% tham khảo tài liệu của từng editor để biết chi tiết

% cho PDF
latex '\pdfoutput=1\relax\input{%bm}'


enjoy!

PS: miktex càng ngày càng giống tetex mà kỳ nhỉ, miktex 2.5 đã hỗ trợ tốt postscript cho DVI rùi, thì mần pdf là default egine làm chi? DVI nhanh và hỗ trợ reverse search thật tiện mà ;(