VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2141, contains 2141, 2169, 2288
id = 2141, parent = 0, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.183, time = 2006/05/19 (1148031164) ,
subject = hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 1357, karma = 0+0-,
hỗ trợ chữ ký cá nhân cuối bài viết ở diễn đàn vừa được bật.

chỉ cho phép plaintext: các bạn không thể dùng bbcode để tô màu mè cho chữ ký của mình. chữ ký theo mặc định có màu green.

enjoy!
 
id = 2169, parent = 2141, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148200803) ,
subject = Re:hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
hỗ trợ chữ ký hình ảnh cũng mới được bật. hiện tại thư viện chỉ có một số ích hình ảnh nên rất dễ đụng hàng...
 
id = 2288, parent = 2169, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/03 (1149350230) ,
subject = Re:hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
mới bổ sung một mớ ( nghĩa là rất nhiều ) các avatar. các thành viên nhanh chân chọn hàng kẻo hết dưới đây là một số trong thư viện mới:

http://sarovar.viettug.org/img/new_av.jpg