VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 211, contains 211, 212
id = 211, parent = 0, thread = 211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.159, time = 2005/10/19 (1129656369) ,
subject = vẽ hình, hits = 849, karma = 0+0-,
mong mọi người chỉ giúp mình đưa hình ảnh của toán vào PC Tex v5
 
id = 212, parent = 211, thread = 211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.233.186, time = 2005/10/19 (1129668524) ,
subject = Re:vẽ hình, hits = 0, karma = 0+0-,
* nếu là hình jpg, bmp, ps,... bác xem ở đây:
LINK_HERE

* bác vui lòng gửi bài đúng chủ đề nhé