VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 21, contains 21, 22
id = 21, parent = 0, thread = 21, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.222.16, time = 2005/08/30 (1125404227) ,
subject = Lỗi với giao diện mặc định, hits = 758, karma = 0+0-,
Giao diện mặc định 247 extender bị lỗi về charset ( sai từ trong mã nguồn templates ) Thật đáng tiếc, vì điều này khiến khách kô thể xem được trang với IE. Trên FF thì không sao cả.

Sẽ fix trong chiều nay.

PS: post từ nhà cô Tâm, 56 K connection
 
id = 22, parent = 21, thread = 21, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/30 (1125413881) ,
subject = Re:Lỗi với giao diện mặc định, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã fix xong

Cám ơn finalfantasybeencake <br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/30 18:05