VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2092, contains 2092, 2094
id = 2092, parent = 0, thread = 2092, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.248.164, time = 2006/05/14 (1147556117) ,
subject = Editor cho Latex với mã Unicode, hits = 1176, karma = 0+0-,
Tôi thấy trình WinShell version 3.109 beta là bản mới nhất. Với editor này chúng ta có thể soạn tài liệu với font Unicode (Từ Unikey chúng ta chọn Unicode tổ hợp; kiểu gõ tuỳ ý - Trong WinShell chọn mục font với encode UTF8)...
Các bạn có thể download từ các website của TUG (miễn phí).
 
id = 2094, parent = 2092, thread = 2092, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.160, time = 2006/05/14 (1147593877) ,
subject = Re:Editor cho Latex với mã Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
cái này đã thông báo ở đây:
LINK_HERE