VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2043, contains 2043, 2049, 2053, 2055, 2162, 2166, 2174, 2176, 2178, 2205, 2208, 2869, 2871
id = 2043, parent = 0, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147005058) ,
subject = Tạo một cuốn sách, hits = 4859, karma = 0+0-,
Có một cuốn sách, gồm 7 chương, trong mỗi chương gồm các bài (Ví dụ như \S1. Mở đầu..). Em đã dùng vnthesis, nhưng trong mục lục không xuất hiện \S1. Mở đầu mà là 1.1. Mở đầu. Và cứ thế tương tự như thế cho các bài khác. Mong mọi người (và anh hhp) tạo giúp em một mẫu với yêu cầu như thế.
 
id = 2049, parent = 2043, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.34, time = 2006/05/07 (1147015438) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn xem chỗ này:

LINK_HERE
 
id = 2053, parent = 2049, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/08 (1147024121) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh hhp, nhưng các ví dụ ở đó đều là dùng cho lớp article, còn em muốn dùng lớp report để làm thành nhiều chương thì phải làm sao?
 
id = 2055, parent = 2053, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.8, time = 2006/05/08 (1147032855) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
texe thử cái này xem có đúng ý không?

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{titlesec}
\titleformat{\section}
{\normalfont\large\bfseries}{\S\thesection.}{0.5em}{}
\titleformat{\subsection}
{\normalfont\bfseries}{\S\thesubsection.}{0.5em}{}
\usepackage{titletoc}
\titlecontents{chapter}
              [0pt]
              {}%
              {\contentsmargin{0pt}%
               \S\thecontentslabel.\enspace}
               {\contentsmargin{0pt}}
              {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
              []
\titlecontents{section}
              [4ex]
              {}%
              {\contentsmargin{0pt}%
               \S\thecontentslabel.\enspace}
               {\contentsmargin{0pt}}
              {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
              []
\titlecontents{subsection}
              [10ex]
              {}%
              {\contentsmargin{0pt}%
               \S\thecontentslabel.\enspace}
               {\contentsmargin{0pt}}
              {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
              []

\begin{document}
\tableofcontents
\chapter{test}
\section{test}
\subsection{test}
\chapter{test}
\section{test}
\subsection{test}
\end{document}
 
id = 2162, parent = 2055, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 125.235.190.237, time = 2006/05/21 (1148152058) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Cũng là vấn đề về tạo mẫu một cuốn sách, mình có file nguồn kèm đây, mình thấy mục lục chưa phải theo yêu cầu

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage[viscii]{vietnam}
%\renewcommand\contentsname{\hfill  \up{møc løc} \hfill~}
%\def\refname{\hfill  \up{Tài li®u tham khäo}\hfill~}
\usepackage{amsthm, amsmath, amssymb}
\usepackage{titlesec}
\newpagestyle{xuancuong}{\sethead{}{\usepage}{}}
\pagestyle{xuancuong}
\titleformat{\chapter}[display]
{\normalfont\large\filcenter\bfseries}
{\normalfont\large\MakeUppercase{\chaptertitlename} \thechapter}
{1pc}
{%\vspace{1pc}%
\normalfont\large\bfseries%
\MakeUppercase }
\titleformat{\section}
{\filcenter\normalfont\large\bfseries \MakeUppercase}
{\S\the\[email protected].} {.5em} {} \setcounter{tocdepth}{1}
\setcounter{secnumdepth}{1}
\usepackage{titletoc}
\titlecontents{section}
[0pt]
{}%
{\contentsmargin{0pt}%
\S\thecontentslabel.\enspace} {\contentsmargin{0pt}}
{\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage} []
\let\up\MakeUppercase
\usepackage[top=2.0cm, bottom=1.5cm, left=3.0cm, right=2.0cm] {geometry}
\swapnumbers
\newtheorem{theorem}{иnh lý}[section]
\newtheorem{proposition}[theorem]{M®nh ð«}
\newtheorem{lemma}[theorem]{B± ð«}
\newtheorem{corollary}[theorem]{H® quä}
\newtheorem{definition}[theorem]{иnh nghîa}
%\newtheorem{definition}{??nh ngh?a}[section]
\newtheorem{example}[theorem]{Ví dø}
\newtheorem{remark}[theorem]{Chú ý}
\setcounter{tocdepth}{1}%% M?c l?c kh?ng cú \subsection (thay s¯ 3 0-4)

\begin{document}

\tableofcontents
\newpage

\section*{L¶i nói ð¥u}
\addcontentsline{toc}{section}{L¶i nói ð¥u}

\newpage

\section*{Danh møc ký hi®u} \addcontentsline{toc}{section}{Danh møc
ký hi®u}

\newpage

\chapter{Mµt s¯ kiªn thÑc chu¦n b¸}

\section{Các không gian hàm và mµt s¯ khái ni®m}


\begin{definition}
\end{definition}

\begin{definition}
\end{definition}

\section{Khái ni®m biên tr½n, иnh lý x¤p xï mi«n}

\begin{definition}
\end{definition}

\begin{theorem}
\end{theorem}\section{Thiªt l§p bài toán}

\chapter{Sñ t°n tÕi và duy nh¤t nghi®m}


\section{Tính duy nh¤t nghi®m suy rµng}

\section{Sñ t°n tÕi nghi®m suy rµng}

\newpage

\section*{Kªt lu§n}
\addcontentsline{toc}{section}{Kªt lu§n}

\newpage
\addcontentsline{toc}{section}{Tài li®u tham khäo}
\begin{thebibliography}{999}

\bibitem{MMH1}

\bibitem{NMH2}
\end{thebibliography}
\end{document}


Mong các bạn và hhp xử lý giúp mình cái chỗ mục lục, mình muốn trong mục lục có Chương 1,....ngoài ra các bài \S1, \S2 chứ không phải là \S1.1, \S1.2,...
 
id = 2166, parent = 2162, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148197284) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
thử dùng gói lyk-report mà mình đã từng gửi lên diễn đàn này. dùng tính năng tìm kiếm của diễn đàn
 
id = 2174, parent = 2162, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148210605) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Mong các bạn và hhp xử lý giúp mình cái chỗ mục lục, mình muốn trong mục lục có Chương 1,....ngoài ra các bài \S1, \S2 chứ không phải là \S1.1, \S1.2,...
càng ngày càng hỏng biết bác muốn cái gì luôn. Thử thế này nhé:
% bỏ đi phần thay đổi \section nhờ titlesec
% \titleformat{\section}
% {\filcenter\normalfont\large\bfseries \MakeUppercase}
% {\S\the\[email protected].} {.5em} {} \setcounter{tocdepth}{1}
% \setcounter{secnumdepth}{1}
% \usepackage{titletoc}
% \titlecontents{section}
% [0pt]
% {}%
% {\contentsmargin{0pt}%
% \S\thecontentslabel.\enspace} {\contentsmargin{0pt}}
% {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}[]

\usepackage{lyk-report}

\begin{document}
\makeatletter
\def\thesection{\S\@arabic\[email protected]}
\makeatother
 
id = 2176, parent = 2174, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.207, time = 2006/05/21 (1148214974) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
@cuong12giaitich, yêu cầu này hơi quái , coi chừng làm mất cả cấu trúc của cá lớp đó. Hãy thử xem có đúng yêu cầu này không?
\documentclass[12pt]{report}
\usepackage[viscii]{vietnam}
%\renewcommand\contentsname{\hfill  \up{møc løc} \hfill~}
%\def\refname{\hfill  \up{Tài li®u tham khäo}\hfill~}
\usepackage{amsthm, amsmath, amssymb}
%%% cua lyk %%%%%%%%%%%%
\makeatletter
\def\thesection{\S\@arabic\[email protected]}
\makeatother
%%%% %%%%%%%%%%%%%%%
\usepackage{titlesec}
\newpagestyle{xuancuong}{\sethead{}{\usepage}{}}
\pagestyle{xuancuong}
\titleformat{\chapter}[display]
{\normalfont\large\filcenter\bfseries}
{\normalfont\large\MakeUppercase{\chaptertitlename} \thechapter}
{1pc}
{%\vspace{1pc}%
\normalfont\large\bfseries%
\MakeUppercase }
%%%%% thay doi tu day %%%%%%%%%%%%%%
\titleformat{\section}
{\filcenter\normalfont\large\bfseries \MakeUppercase}
{\thesection.} {.5em} {} \setcounter{tocdepth}{1}
\setcounter{secnumdepth}{1}
\usepackage{titletoc}
\titlecontents{chapter}
              [0pt]
              {}%
              {\contentsmargin{0pt}%
               \bfseries Chß½ng\,\thecontentslabel.\enspace}
               {\contentsmargin{0pt}}
              {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
              []
\titlecontents{section}
[0pt]
{}%
{\contentsmargin{0pt}%
\thecontentslabel.\enspace} {\contentsmargin{0pt}}
{\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage} []
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\let\up\MakeUppercase
\usepackage[top=2.0cm, bottom=1.5cm, left=3.0cm, right=2.0cm] {geometry}
\swapnumbers
\newtheorem{theorem}{иnh lý}[section]
\newtheorem{proposition}[theorem]{M®nh ð«}
\newtheorem{lemma}[theorem]{B± ð«}
\newtheorem{corollary}[theorem]{H® quä}
\newtheorem{definition}[theorem]{иnh nghîa}
%\newtheorem{definition}{??nh ngh?a}[section]
\newtheorem{example}[theorem]{Ví dø}
\newtheorem{remark}[theorem]{Chú ý}
\setcounter{tocdepth}{1}%% M?c l?c kh?ng cú \subsection (thay s¯ 3 0-4)

\begin{document}
......
 
id = 2178, parent = 2176, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148217192) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
chà, /me thấy tuyệt lắm, hẳn là đúng ý bác cuong12giatich!

nhưng mà bi chừ đọc mã nguồn chả hiểu gì nữa ;( bó giò luôn!

COMING SOON: hỗ trợ nơi để bà con dán mã nguồn hỗ trợ lệnh diff

 
id = 2869, parent = 2178, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = eat, ip = 203.160.1.52, time = 2006/09/07 (1157643776) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuốn sách bạn em muốn làm như sau

Trong chương 1, các mục là

Chương 1....
1.1. .......
1.1.1 Định nghĩa.............
........

Nhưng chương 2 lại là

Chương 2.......
2.1. Định nghĩa.....
2.2. Mệnh đề....

Tức là ở chương 1 dánh số theo 3 chứ số, còn chương 2 chỉ đánh theo 2. Vậy phải làm thế nào ạ? Mong các anh giúp đỡ.
 
id = 2871, parent = 2869, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.186, time = 2006/09/08 (1157702063) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Sao lại có một yêu cầu kỳ cục như thế nhỉi

0/ bạn muốn két quả trên xuất hiện trong Mục lục hay là trong phần nội dung?

1/ Trong phần mục lục, việc thay đổi độ sâu được xác định nhờ tocdepth:
\setcounter{tocdepth}{2}

Con số này chỉ cài một lần ở trước \begin{document}, trước \tableofcontents . Dùng số này khi trong mục lục có quá nhièu thứ, cần làm gọn lại chẳng hạn.

2/ Nếu muốn có trong phần nội dung, bạn sử dụng secnumdepth:
\setcounter{secnumdepth}{2}

Cài đặt này đặt trước lệnh \chapter, thay đổi độ sâu 2, 3 tuỳ ý bạn. Với ví dụ trên, các lệnh tạo section với độ sâu nhỏ hơn hoặc bằng 2 mới được đánh số ( như vậy \subsection đưọc đánh số nhưng \subsubsection thì không ).

3/ Những section được đánh số mới có thể xuất hiện trong mục lục. Trong một vài trường hợp, có thể ghi trực tiép vào mục lục như sau:
\addcontentsline{toc}{section}{Nội dung} 
% thay section bởi chapter, subsection,...


Chúc thành công!

PS: TODO: wiki:sectocdepth
 
id = 2205, parent = 2176, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/23 (1148317916) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn thầy Phi (hhp) thật nhiều. Đúng là như cái mà em muốn tạo ra. Nhưng trong file của thầy, em không tài nào xóa được dấu xoắn (\S) trước mỗi mục nhỏ $\S1.1, ....$ với lại, mục nhỏ ấy em lại muốn là 1.1.1, 1.1.2,... trong mỗi bài nhỏ ạ. Em đã xử lý lại nhưng vẫn không xử lý được. Em mong thầy và mọi người giúp em. Em cảm ơn nhiều.

PS: Thực ra, đến hôm nay mới biết thầy hhp đã nhiều tuổi.
 
id = 2208, parent = 2205, thread = 2043, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.213, time = 2006/05/23 (1148330334) ,
subject = Re:Tạo một cuốn sách, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
...em không tài nào xóa được dấu xoắn (\S) trước mỗi mục nhỏ $\S1.1, ....$ với lại, mục nhỏ ấy em lại muốn là 1.1.1, 1.1.2,... trong mỗi bài nhỏ ạ.....
Để thỏa yêu cầu trên, trong file .tex đã nêu cuong12giaitich thực hiện như sau:

+ Thêm các dòng này:
\makeatletter
\def\thesubsection{\@arabic\[email protected].\@arabic\[email protected]}
\makeatother

+ Trong dòng \newtheorem{theorem}{Định lý}[section], thay section bằng subsection

PS: Hình như trong file của cuong12giaitich có thừa một số dòng không cần thiết đó