VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2035, contains 2035
id = 2035, parent = 0, thread = 2035, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.61, time = 2006/05/06 (1146906602) ,
subject = MiKTeX 2.4 -> MiKTeX 2.5, hits = 648, karma = 0+0-,
Do hiện tại bản MiKTeX 2.5 beta 6 chỉ mới cho "Basic MiKTeX" nên để dùng được tương đối đầy đủ như MiKTeX 2.4 (đặc biệt là các gói đã có trong MiKTeX) ta chỉ cần dùng "Roots->New" của MiKTeX 2.5 và add các thư mục texmf và localtexmf của MiKTeX 2.4 vào là có thể thưởng thức MiKTeX 2.5 "đầy đủ"

PS: Không biết tại sao mà texexec (ConteXt) không áp phê trong MiKTeX 2.5???