VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2022, contains 2022, 2023, 2025, 2026, 2034
id = 2022, parent = 0, thread = 2022, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.246, time = 2006/05/04 (1146760582) ,
subject = @Kyanh-Lyk, hits = 1316, karma = 0+0-,
Các chủ đề "cũ" khi mình gửi nó nằm im tại đó mà không nhảy ra ngoài để mọi người biết và cùng trao đổi, ví dụ về chủ đề "size 13,13.5". Có cách nào cho nó nhảy ra ngoài không?
 
id = 2023, parent = 2022, thread = 2022, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/04 (1146760787) ,
subject = Re:@Kyanh-Lyk, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, kô có cách nào cả ;( vì nó đã cũ hoặc quá cũ... nếu /me có tăng số lượng bài mới ở trang đầu lên thì tình hình cũng kô có gì đổi khác.

hoặc là dùng hàm liệt kê bài mới, chủ đề mới,...

hoặc là tạo topic mới (recommend)

cheers

mới tăng số lượng bài mới lên... 50... có mặt chàng đó rùi.

==> trang chủ sẽ bị chậm!
 
id = 2025, parent = 2023, thread = 2022, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.246, time = 2006/05/04 (1146761324) ,
subject = Re:@Kyanh-Lyk, hits = 0, karma = 0+0-,
Sao mình không tính theo thời điểm gửi, cái gì mới gửi thì các đó nhảy lên trên ??
 
id = 2026, parent = 2025, thread = 2022, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/05 (1146763391) ,
subject = Re:@Kyanh-Lyk, hits = 0, karma = 0+0-,
bởi vì đó là yếu điểm trong khâu thiết kế cơ sở dữ liệu của simpleboard ( nhưng bù lại simpleboard có nhiều cái mạnh ). và /me chưa khắc phục được
 
id = 2034, parent = 2022, thread = 2022, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/06 (1146851251) ,
subject = Re:@Kyanh-Lyk, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk not Lyk sir