VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2012, contains 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2051
id = 2012, parent = 0, thread = 2012, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/04 (1146689723) ,
subject = Trang trí một khoá luận, hits = 2101, karma = 0+0-,
Chào các bạn, mình đang gặp khó khăn đối với file sau

% stuff deleted by viettug


Đây là một mẫu khoá luận mà một sinh viên nhờ mình sửa lại. có vấn đề là

1. Tất cả các số được đánh đều bắt đầu từ 0.1.1, 0.1.2,... Ở đây mình hiểu là bao gồm cả số chương là số 0. Bây giờ chỉ muốn là 1.1, 1.2,.... thì phải làm thế nào (vẫn dùng gói tiltesec )

2. Phàn mục lục và tài liệu tham khảo chữ đậm mà mình muốn là hai phần này cũng căn giữa như các bài thì phải làm sao?

Mong các bạn giúp minh. Chiều mai họ đã lấy, mà chiều nay mới đưa cho mình. Từ chiều ngồi giải quyết được vài cái, còn những cái này không biết phải làm sao?
Mong các bạn giúp mình sớm nhé. (Lại cái vụ đánh số trang trên dầu của hhp).
 
id = 2014, parent = 2012, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.249, time = 2006/05/04 (1146725712) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong, mình sửa lại theo ý bạn đây


\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8,nocaptions]{vietnam}
\renewcommand\contentsname{\hfill \Huge Mục lục \hfill~}
\def\refname{\hfill \Huge Tài liệu tham khảo\hfill~}
\usepackage{amsthm, amsmath, amssymb}
\usepackage{titlesec}
\newpagestyle{xuancuong}{\sethead{}{\usepage}{}}
\pagestyle{xuancuong}
\titleformat{\section}
{\normalfont\large\bfseries}{\S\thesection.}{0.5em}{}
\usepackage{titletoc}
\titlecontents{section}
              [0pt]
              {}%
              {\contentsmargin{0pt}%
               \S\thecontentslabel.\enspace}
               {\contentsmargin{0pt}}
              {\enspace\titlerule*[1pc]{.}\contentspage}
              []
\let\up\MakeUppercase
\usepackage[top=3.0cm, bottom=3.5cm, left=3.5cm, right=2.0cm] {geometry}
\swapnumbers
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Hệ quả}
\newtheorem{definition}[theorem]{Định nghĩa}
%\newtheorem{definition}{Định nghĩa}[section]
\newtheorem{example}[theorem]{Ví dụ}
\newtheorem{remark}[theorem]{Chú ý}
\setcounter{tocdepth}{1}%% Mức lức khụng cú \subsection (thay s¯ 3 0-4)


\begin{document}
\tableofcontents
\newpage
\section*{\up{lời mở đầu}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S1. Các khái niệm cơ bản}

\newpage
\section{\up{các khái niệm và tính chất cơ bản}}

\begin{definition}\label{dn11}\cite{KL} Cho $X$ là một tập hợp khác  rỗng và
trên $X$ cho một quan hệ hai ngôi, ký hiệu là $<$. Quan hệ $<$
được gọi là \textit{một thứ tự trên} $X$ nếu nó có tính bắc cầu,
nghĩa là từ $x < y$$y < z$ suy ra $x < z$.
\end{definition}

\newpage
\section{\up{Không gian với tôpô thứ tự}}

\begin{definition}\label{dn21}\cite{KL} Tôpô thứ tự (tôpô < -thứ tự) trên tập
$X$ là tôpô trên $X$ có tiền cơ sở là họ tất cả các tập có dạng:
$$
\{ x \in  X: x < a \}
$$
hoặc
$$
  \{x \in   X: a < x\}
$$
với $a$ nào đó thuộc $X$.
\end{definition}

\newpage

\section{\up{Các loại hội tụ trong không gian hàm}}

\begin{definition}\label{dn31} Giả sử $\{f_n\}$ là dãy các hàm xác định trên
không gian tôpô $X$  và nhận các giá trị trong không gian tôpô $Y$
$f$ cũng là một hàm từ $X$ vào $Y$. Ta nói dãy hàm $\{f_n\}$
\textit{hội tụ theo điểm} đến hàm $f$ trên tập con $A$ của $X$ nếu
$f_n(x) \to f(x)$, với mọi $x \in A$. Khi đó ta kí hiệu $f_n \to
f$ trên $A$.
\end{definition}

\newpage

\section*{\up{Kết luận}}

\newpage

\begin{thebibliography}{999}

  \bibitem{DTC}

 \bibitem{PDC}
\end{thebibliography}
\end{document}
 
id = 2016, parent = 2014, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/04 (1146737394) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bạn. Cảm ơn hhp nhiều về sự giúp đỡ của hhp. File của hhp ...rất tiếc là không như họ yêu cầu. Mình đã sửa lại một tý và được file sau đây:

% stuff deleted by viettugCảm ơn các bạn. Chỉ còn 2 tiếng nữa họ đã lấy . Các bạn có gắn giúp mình nhé.

PS: @\Kyanh, \lyk: Xin lỗi vì gấp quá nên mình phải gửi cả file lên mong mọi người giúp đỡ sớm, thế này là không... tiết kiệm cho viettug.org, Mong được thông cảm.
 
id = 2017, parent = 2016, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.246, time = 2006/05/04 (1146757191) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong,
Phải có tùy chọn nocaptions trong gói vietnam, thì mới thay đổi được nội dung của \contentsname\refname

......
\usepackage[tcvn,nocaptions]{vietnam}
\let\up\MakeUppercase
\def\contentsname{\hfill \Large\up{Môc  lôc} \hfill~}
\def\refname{\hfill \Large \up{Tµi liÖu tham kh¶o}\hfill~}
......
 
id = 2018, parent = 2017, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/05/04 (1146757538) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác hhp tuyệt thật, em vừa đọc xong, vừa login thì bác đã giúp được bác cường rồi.

NOTE:

\def : rất ư là guru
\renewcommand : rất ư là la tếch

là lá la ....
 
id = 2019, parent = 2017, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/04 (1146757816) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hhp. Cảm ơn hhp nhiều. Mình lúc trưa cầm file nguồn của hhp mày mò một hồi thì đã được như ý muốn (đúng như hhp nói ở trên). Với lại còn một điều nữa đó là, nếu làm như hhp thì khi qua bài 2 (\section 2), số lại không đánh lại từ đầu mà lại đánh tiếp, chẳng hạn 1.12 bây giờ vừa qua \section 2, nó lại bắt đầu với 2.13, mà mình thì muốn là bắt đầu lại với 2.1. Mong hhp tiếp tục giúp mình.

PS: 1. Cho mình hỏi thêm: Nếu dùng tuỳ chọn report thay cho article thì không xoá được số 0 đầu mỗi mục phải không?

2. @\lyk: Mình đáng bị karma- cho cái vụ này,nhưng phải vui vẻ nhận karma- thôi.
 
id = 2020, parent = 2019, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/04 (1146759018) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
mình chỉ trừ của bác vì bác đã... dùng latex theo kiểu... người dùng tex thôi

LINK_HERE
 
id = 2021, parent = 2019, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.246, time = 2006/05/04 (1146759521) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
@ecmin!!!: thông cảm nhé, phải giải quyết giúp Cuong đến nơi đến chốn, nên mục này hơi bị nhiều đó.

@Cuong,
1) Vì Cuong toàn dùng \section* nên toàn bộ tài liệu các số đếm với subsection nó chỉ hiểu có duynhất một section thôi nên nó sẽ đánh thứ tự từ 1 -> \infity luôn đó, cho dù có \addtocounter{section}{\infty} cũng vậy thôi. Vì vậy trong file tex mình gửi lên là mình phải dùng \section (không *)
2) Với lớp report, thì như là book nó có chapter nên \thesection nó có \thechapter, theo mình nghĩ có thể làm được bằng cách khai báo lại \thesection???
 
id = 2051, parent = 2021, thread = 2012, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.162.3.153, time = 2006/05/07 (1147017734) ,
subject = Re:Trang trí một khoá luận, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác hhp cho ra một good solution đấy nhỉ em cũng học hỏi đựơc chút ít,