VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2001, contains 2001
id = 2001, parent = 0, thread = 2001, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.64, time = 2006/05/03 (1146649487) ,
subject = lyk lyk lyk lyk..., hits = 595, karma = 0+0-,
hê hê /me đã giúp được khối bác cái vụ biên dịch tex

bi chừ mấy bác giúp em typeset cái tài liệu này với:

\documentclass[0pt]{love}
\usepackage{you}
\usepackage{me}
\begin{document}
thất tình :(
\end{document}