VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1984, contains 1984, 1985, 1986, 1999
id = 1984, parent = 0, thread = 1984, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.64, time = 2006/05/01 (1146498875) ,
subject = đánh số lộn ngược cho danh sách, hits = 990, karma = 0+0-,
Trang chủ: http://ctan.org/tex-archive/macros/late … etaremune/

Gói cho vnmik 2.1: http://download.viettug.org/mirror1.php?files=etare

Làm thế nào thu được danh sách với các nhãn được đánh số theo thứ tự giảm dần?

Dùng gói etaremune (viết ngược của enumerate)

Vài ví dụ:
\documentclass[12pt, oneside, a4paper]{article}

\usepackage{etaremune}
% \usepackage[itemsep=0pt,parsep=0pt]{etaremune}

\begin{document}
\begin{etaremune}[start=5]
\item x
\item y
\item z
\end{etaremune}

\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi)}
\renewcommand{\theenumii}{\roman{enumii}}
\begin{enumerate}
\item First.
\begin{etaremune}
\item third.\label{notice}
\item second.
\item first.
\end{etaremune}
\item Second.
\item Third.
\end{enumerate}
Notice item~\ref{notice}.

\begin{etaremune}[itemsep=0pt,parsep=0pt]
\item third.
\item second.
\begin{etaremune}
\item second.
\item first.
\end{etaremune}
\item first.
\end{etaremune}

\end{document}
 
id = 1985, parent = 1984, thread = 1984, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.146, time = 2006/05/02 (1146514201) ,
subject = Re:đánh số lộn ngược cho danh sách, hits = 0, karma = 0+0-,
làm ơn đưa ra kết quả ví dụ bằng hình ảnh giùm cái .
dân Tex cần phải trực quan mới tiếp thu nhanh được
sự học làm cho con người thực sự hạnh phúc
 
id = 1986, parent = 1985, thread = 1984, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.114, time = 2006/05/02 (1146515185) ,
subject = Re:đánh số lộn ngược cho danh sách, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào nguyenquoc, có mã nguồn đó rồi, bạn cứ biên dịch thì sẽ thấy ngay, phải tạo thói quen "thử sẽ biết", không phải cái gì cũng phải minh họa bằng hình ảnh.
 
id = 1999, parent = 1985, thread = 1984, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.64, time = 2006/05/03 (1146645801) ,
subject = Re:đánh số lộn ngược cho danh sách, hits = 0, karma = 0+0-,
it's here...

http://sarovar.viettug.org/img/enumerate-1.jpg

too bad...