VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1983, contains 1983
id = 1983, parent = 0, thread = 1983, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.64, time = 2006/05/01 (1146497327) ,
subject = tiết kiệm là quốc sách hàng đầu..., hits = 783, karma = 0+0-,
kô biết /me đã nói gì và mấy bác đã hiểu nhầm ý của /me, mà thấy dạo này mấy bác thích quote dễ sợ

quote -- trích dẫn -- bài viết hay một đoạn bài viết của khác để minh họa, trả lời cho rõ ràng.

khi bài viết của bạn ở ngay sau bài cần trả lời thì... đừng nên trích làm gì

khi trích dẫn đừng có bê nguyên vì thực ra... ít ai đọc trích dẫn

việc này thực ra kô có lệ luật .. mấy bác cứ theo tinh thần của đầu đề mà làm!