VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1936, contains 1936, 1940, 1956, 1969, 1981
id = 1936, parent = 0, thread = 1936, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146168233) ,
subject = écmin offline hai ngày, hits = 1390, karma = 0+0-,
chào các bạn,

écminh kyanh phải offline hai ngày...

các bạn ... ráng mà xoay sở với tex nha.

chúc xì trum
 
id = 1940, parent = 1936, thread = 1936, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/04/29 (1146250218) ,
subject = Re:écmin offline hai ngày, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúk chú thi tót !!!!

Kẻo viettug lại thiếu écmin kyanh trong hai ngày khác ....
 
id = 1956, parent = 1940, thread = 1936, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146394388) ,
subject = Re:écmin offline hai ngày, hits = 0, karma = 0+0-,
kỳ này thi be bét. chưa bao giờ ngán học như kỳ này...
 
id = 1969, parent = 1956, thread = 1936, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 203.162.3.146, time = 2006/05/01 (1146430036) ,
subject = Re:écmin offline hai ngày, hits = 0, karma = 0+0-,
Dự đoán như thần

thế mà chẳng ai cho cái karma + cả
 
id = 1981, parent = 1969, thread = 1936, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146474681) ,
subject = Re:écmin offline hai ngày, hits = 0, karma = 0+0-,
chưa bị tớ trừ cho là may rồi, còn hạnh hẹ đòi + nữa